راهنمای تدوین مقاله


 

راهنماي نگارش مقالات

فصلنامه زمين‌شناسي ايران هر سه ماه يك بار منتشر مي‌شود و در زمينه‌هاي تخصصي زمين‌شناسي مقاله مي‌پذيرد.

هر مقاله تحقيقي فارسي بايد داراي عنوان، چكيده فارسي، واژه‌هاي كليدي به فارسي، مقدمه، روش مطالعه، بحث و نتيجه‌گيري، منابع، چكيده انگليسي و واژه‌هاي كليدي به انگليسي باشد و اصول زير در آن رعايت شود.

 

- متن مقاله بايد با فاصله سطر cm 1 و با رعايت حاشيه 3 سانتي‌متر از لبه‌ها و قلم‌ فارسي B Nazanin 13 و انگليسي Times New Roman 11، در نرم‌افزار Word تايپ و تصاویر در فولدر جداگانه با فرمت Jpeg یا Tiff به نشانی zaminshenasiiran@yahoo.com به دفتر مجله ارسال شود (حداکثر تعداد صفحات مقاله 15 صفحه مي باشد).

 

- مقاله بايد داراي يك برگ مشخصات مقاله به طور جداگانه شامل نام و نام خانوادگي نويسنده (گان)، مرتبه علمي و آدرس به هر دو زبان فارسي و انگليسي، شماره تلفن و فاكس و پست الكترونيكي باشد.

 

- چكيده بايد محتواي مقاله را با تأكيد بر روش‌ها، نتايج و اهميت و كاربرد نتايج بازگو نمايد و حداكثر در 250 كلمه نوشته شود. چکيده انگليسي بايد کاملاٌ منطبق با چکيده فارسي باشد.

 

- واژه‌هاي كليدي تا پنج مورد به ترتيب حروف الفبا بلافاصله بعد از چكيده‌هاي فارسي و انگليسي آورده شود.

 

- در صورت نياز ”سپاسگزاري“ قبل از فهرست منابع آورده شود.

 

- منابع فارسي و به دنبال آن منابع خارجي به ترتيب حروف الفبا آورده شود.  بعنوان مثال:

بابايي، م. و حسني، ي.، 1383. الگوي سيستم زهكشي در معادن. فصلنامه تحقيقات منابع  آب، 12، 27 ـ 14.

Bellon, H., and Braud, J., 2003. Carbonate Sedimentary Environment, John Wiley, 360.

Cliff, R.A., Droop, G.T., and Rex, D., 1985. Alpine metamorphic in the south-east Tauern Window. Journal of Metamorphic Geology, 3, 403-415.

 

- در صورتي که از مقاله‌هاي اينترنتي استفاده شده است در فهرست منابع آورده شود. چنانچه مقاله‌اي داراي شماره doc.  است در ادامه منابع آورده شود.

 

- براي ارجاع به منابع در متن از نام نويسندگان و سال انتشار منبع استفاده گردد.

 

- در متن مقاله از آوردن كلمات انگليسي(به استثناي اسامي جنس و گونه فسيل‌ها و اسامي نويسندگان) خودداري شود و واژه‌ها (با ذكر شماره) در پاورقي آورده شود.

 

- عناوين جدول ها در بالا و عناوين شكل‌ها در زير آنها نوشته شود. فقط از واژه شكل براي كليه نمودارها و تصاوير استفاده شود. كليه تصاوير ميكروسکوپي همراه با مقياس در زير عکس باشد.

 

ارسال نسخه اصل شكل ها در ابتداي ارسال مقاله ضروري است.

 

نوشتار و اعداد روي شكل‌ها كاملا خوانا باشد.

 

- برگ تعهد را امضا نموده و تا دريافت پاسخ نهايي نشريه، از ارسال آن به ساير نشريات خودداري فرماييد.

 

- مجله در ویراستاری، رد یا پذیرش مقالات مختار است.