فريد مر استاد
moore@susc.ac.ir دکترا
دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز