مدير مسئول

کمال خدایی دانشیار
khodaeik@yahoo.com دکترا
پژوهشکده علوم ¬پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی

سردبیر

محمدحسین آدابی استاد
m-hadabi@sbu.ac.ir دکترا
استرالیا/دانشگاه شهیدبهشتی

هیئت تحریریه

حميدرضا ناصري استاد
h-nassery@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهيدبهشتي
محمدرضا رضايي استاد
دکترا
دانشگاه استرالیا
عزت ا... رئيسي استاد
e-raeisi@yahoo.com, raeisi@sun01.susc.ac.ir دکترا
دانشگاه شيراز
عبدا... سعيدي دانشیار
regazaminsakht@gmail.com, abdollahsaidi@yahoo.fr دکترا
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني كشور
سيدكاظم علوي پناه استاد
salavipa@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
فريدون غضبان استاد
fghazban@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
سيد محمود فاطمي عقدا استاد
fetemi@bhrc.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی
منوچهر قرشي دانشیار
Ghorashi_manuchehr@yahoo.com دکترا
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني كشور
محمد قويدل استاد
M_ghavidelsyooki@yahoo.com دکترا
انستیتو نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران
فريد مر استاد
moore@susc.ac.ir دکترا
دانشگاه شيراز
رضا موسوي حرمي استاد
Harami2004@gmail.com, Harami2004@yahoo.com دکترا
دانشگاه فردوسي مشهد
سعيد ميرزايي استاد
ds.mirzaei@gmail.com دکترا
جهاددانشگاهي
منصور وثوقي عابديني دانشیار
m.vossoughi16@yahoo.com دکترا
دانشگاه شهيدبهشتي
اصغر کهندل دانشیار
kohandel_as@yahoo.com دکترا
دانشگاه ازاد
09121487949
کمال خدایی دانشیار
khodaeik@yahoo.com دکترا
دانشگاه شهیدبهشتی
02122431944
0

مدیر داخلی

راحله هاتفی استادیار
rahele.hatefi@gmail.com دکترا
پژوهشکده علوم ¬پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی