• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تکامل زمانی گسل های منطقه زیاران در جنوب غربی البرز مرکزی
    الهام اسدی مهماندوستی
    منطقه زیاران در جنوب غرب رشته کوه البرز (شمال ایران) قرار داشته و به دلیل قرار گرفتن در ادامه غربی گسل مشاء و طالقان و همچنبن داشتن توالی از واحدهای پالئوزوییک تا ترشیری محل مناسبی در بررسي تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی محسوب می شود. این منطقه به وسیله گسل طالقان از جن چکیده کامل
    منطقه زیاران در جنوب غرب رشته کوه البرز (شمال ایران) قرار داشته و به دلیل قرار گرفتن در ادامه غربی گسل مشاء و طالقان و همچنبن داشتن توالی از واحدهای پالئوزوییک تا ترشیری محل مناسبی در بررسي تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی محسوب می شود. این منطقه به وسیله گسل طالقان از جنوب، گسل تکیه از شرق و گسل اهورک (ادامه غربی گسل شمال قزوین) از شمال محدود شده است. در این مقاله تحلیل جنبشی این گسل ها و ساختارهای موجود در حد فاصل آن ها ارائه شده و سعی شده تا با توجه به ارتباط زماني بين ساختارهاي موجود با فازهاي دگرشکلي حاکم بر اين منطقه تکامل زمانی ساختاری برای جنوب غرب البرز مرکزی ارائه شود. داده های بدست آمده از تحلیل گسل طالقان بیانگر پی سنگی بودن این گسل و تکامل آن درخلال وارون شدگی یک گسل نرمال اولیه حداقل پس از كرتاسه پاياني و در اثر يک فاز فشارشي شمالي_ جنوبي است. اين وارون شدگي باعث رانده شدن مجموعه هاي پالئوزوییک و مزوزوییک بر روی واحدهای ائوسن شده است. در ميوسن برخورد نهائي صفحه عربي و ايران مرکزی در راستای شمال- شمال شرق به صورت مايل صورت گرفته است که در نتیجه آن توسعه گسل های معکوس با روند شمال غرب- جنوب شرق مانند گسل تکیه شده است. این تغییر روند باعث تغيير در سازوکار گسل هاي اصلی منطقه چون تغییر سازوکار معکوس گسل طالقان به حرکت راستالغز چپ گرد و گسل اهورک به راستالغز راست گرد شده است. ادامه این حرکت در پلیوسن که با حرکت پوسته خزر به سمت جنوب- جنوب غرب همراه بوده است و موجب زمين ساخت ترافشارش چپ گرد در البرز شده که با تجديد فعاليت گسل هاي پي سنگي همراه بوده و موجب تشکیل گسل های کوچکتر در داخل منطقه مورد مطالعه و از نوع ریدل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تهیه نقشه‌های پتانسیل معدنی با استفاده از سلول عصبی و سنجش از دور در محیط GIS
    در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی (پس انتشار خطا) و تصاویر ماهواره‌ای (جهت تعیین دگرسانی‌ها در منطقه) در محیط GIS جهت تعیین مناطق دارای آنومالی کروم در منطقه بانه (استان کردستان) استفاده شد. تصاویر لندست TM (مربوط به تاریخ 11/2002) برای استخراج داده‌های ورودی جهت تعیین چکیده کامل
    در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی (پس انتشار خطا) و تصاویر ماهواره‌ای (جهت تعیین دگرسانی‌ها در منطقه) در محیط GIS جهت تعیین مناطق دارای آنومالی کروم در منطقه بانه (استان کردستان) استفاده شد. تصاویر لندست TM (مربوط به تاریخ 11/2002) برای استخراج داده‌های ورودی جهت تعیین دگرسانی‌ها در منطقه استفاده شد. دگرسانی‌های اکسیداسیون و پیریتی منطقه با استفاده از تصاویر سنجش از دور (با استفاده از نسبت‌های باندی 1+2+3/4+3 و 2-3+1/8+4) و به کمک مشاهدات صحرایی و مقاطع نازک برداشت شده از منطقه و تطبیق آن‌ها با تصاویر ماهواره‌ای استخراج شد. داده‌های جمع‌آوری شده، بعد از انجام تحلیل‌ها و پیش پردازش‌های لازم، برای ورود به شبکه آماده گردیدند. سلول عصبی مورد استفاده، حاوی 4 عصب در لایه اول ، 50 عصب در لایه دوم و 1 عصب در لایه خروجی می‌باشد. با استفاده از شبکه مذکور نقشه پتانسیل معدنی کروم با دقت بالایی در حدود %86 (نسبت به داده‌های زمینی برداشت شده) تخمین زده شد. این روش، روشی داده مبنا بوده (داده‌ها به صورت عددی می‌باشند) و در مقایسه با روش‌های مرسوم (دانش مبنا)، دارای مزایای بیشتری است. نتایج نشان داد که استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سلول‌های عصبی مصنوعی می‌تواند در تهیه نقشه پتانسیل معدنی نقش به سزایی ایفا کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - دما-فشارسنجی، ژئوشيمي و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازيت¬هاي ميگماتيتي مجموعه دگرگوني سلطان¬آباد (شمال¬شرق سبزوار)
    مجموعه دگرگوني سلطان آباد در شمال شرق افيوليت هاي سبزوار واقع است. در بخش غربی این مجموعه دگرگونی و در مجاورت با توده ترونجمیتی متابازیت های میگماتیتی برونزد دارند. محاسبات دما- فشارسنجی این متابازیت ها نشان دهنده آن است که فرایند دگرگونی در دمای بیش تر از650 درجه سانتی چکیده کامل
    مجموعه دگرگوني سلطان آباد در شمال شرق افيوليت هاي سبزوار واقع است. در بخش غربی این مجموعه دگرگونی و در مجاورت با توده ترونجمیتی متابازیت های میگماتیتی برونزد دارند. محاسبات دما- فشارسنجی این متابازیت ها نشان دهنده آن است که فرایند دگرگونی در دمای بیش تر از650 درجه سانتی گراد و فشار بالاتر از 15 کیلوبار روی داده است. تحت این شرایط، فرایند ذوب بخشی باعث ایجاد ساختارهای میگماتیتی به صورت ملانوسوم گارنت-هورنبلندیتی و لوکوسوم تونالیت-ترونجمیتی با ویژگی های آداکیتی شده است. الگوی عناصر نادر خاکی ملانوسوم با شیب مثبت و غنی شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین و لوکوسوم آمفیبول دار با شیب منفی و تهی شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین، نیز بیان گر انجام رخداد ذوب بخشی در فشار بالا و تحت شرایط پایداری گارنت بوده است. در لوکوسوم غنی از آمفیبول تحدب رو به بالای الگوی عناصر نادر خاکی و غنی شدگی از عناصر نادر خاکی متوسط با تمرکز آمفیبول در آن ها سازگار می-باشد. ترکیب آداکیتی لوکوسوم متابازیت های میگماتیتی و سن تشکیل آن ها مشابه توده های تونالیت-ترونجمیتی هم جوار می باشد. سناریوی محتمل در رابطه با متابازیت های میگماتیتی شامل دگرگونی و ذوب بخشی صفحه اقیانوسی فرورو در اعماق بیش تر از 50 کیلومتر یک زون فرورانش داغ و تشکیل ملانوسوم گارنت-هورنبلندیتی و لوکوسوم تونالیت-ترونجمیتی با ویژگی های آداکیتی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحليل تنش ديرينه و تفكيك فازهاي تنش با استفاده از خش‌لغزهاي گسلي فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ايران
    فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور، در 65 كيلومتري باختر شيراز در اثر فعاليت قطعه‌هائي از گسل فعال كره‌بس تشكيل شده است. اين فروبوم كششي، به‍وسيله گسل‌هاي مرزي ارژن خاوري و باختري كه عمود بر طاقديس کوه شاه‌نشين و سلامتي می‌باشد، محصور است. در اين بررسي برداشت اطلاعات از خ چکیده کامل
    فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور، در 65 كيلومتري باختر شيراز در اثر فعاليت قطعه‌هائي از گسل فعال كره‌بس تشكيل شده است. اين فروبوم كششي، به‍وسيله گسل‌هاي مرزي ارژن خاوري و باختري كه عمود بر طاقديس کوه شاه‌نشين و سلامتي می‌باشد، محصور است. در اين بررسي برداشت اطلاعات از خش‌لغز‌ها، منظور بازسازي جهت‌گيري ديرينه تنش موثر در تشكيل فروبوم دشت ارژن با روش گرافيكي صورت گرفته است. موقعيت و روند استرس‌هاي محلي 1σ ، N23°E, 72º، 3σ، S58°E, 26ºو 2σ ،S34°W, 10º مي‌باشند. بر اساس مطالعه خش‌لغز گسل‌ها با استفاده از روش وارونگی چند مرتبه‌اي مي‌توان انتظار دو فاز را در منطقه داشت. فاز تنش كهن به‌صورت كششي، سبب شكل‌گيري گسل‌ها با روند جنوب باختر شده است. فاز دوم تنش سبب ايجاد درزه‌هاي جوان در منطقه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحليل تنش ديرينه و تفكيك فازهاي تنش با استفاده از خش‌لغزهاي گسلي فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ايران
    فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور، در 65 كيلومتري باختر شيراز در اثر فعاليت قطعه‌هائي از گسل فعال كره‌بس تشكيل شده است. اين فروبوم كششي، به‍وسيله گسل‌هاي مرزي ارژن خاوري و باختري كه عمود بر طاقديس کوه شاه‌نشين و سلامتي می‌باشد، محصور است. در اين بررسي برداشت اطلاعات چکیده کامل
    فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور، در 65 كيلومتري باختر شيراز در اثر فعاليت قطعه‌هائي از گسل فعال كره‌بس تشكيل شده است. اين فروبوم كششي، به‍وسيله گسل‌هاي مرزي ارژن خاوري و باختري كه عمود بر طاقديس کوه شاه‌نشين و سلامتي می‌باشد، محصور است. در اين بررسي برداشت اطلاعات از خش‌لغز‌ها، منظور بازسازي جهت‌گيري ديرينه تنش موثر در تشكيل فروبوم دشت ارژن با روش گرافيكي صورت گرفته است. موقعيت و روند استرس‌هاي محلي 1σ ، N23°E, 72º، 3σ، S58°E, 26ºو 2σ ،S34°W, 10º مي‌باشند. بر اساس مطالعه خش‌لغز گسل‌ها با استفاده از روش وارونگی چند مرتبه‌اي مي‌توان انتظار دو فاز را در منطقه داشت. فاز تنش كهن به‌صورت كششي، سبب شكل‌گيري گسل‌ها با روند جنوب باختر شده است. فاز دوم تنش سبب ايجاد درزه‌هاي جوان در منطقه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - فاکتورهای کنترل کننده بافت¬های مختلف انیدریتی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز
    نسترن  آزادبخت
    فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز در چاه شماره 19 به ضخامت 357 متر و لیتولوژی آهک، دولومیت، آهک دولومیتی، دولومیت آهکی، دولومیت آهکی ماسه ای، ماسه سنگ آهکی و ماسه سنگ، سیلتستون و شیل را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی 1100 مقطع نازک چکیده کامل
    فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز در چاه شماره 19 به ضخامت 357 متر و لیتولوژی آهک، دولومیت، آهک دولومیتی، دولومیت آهکی، دولومیت آهکی ماسه ای، ماسه سنگ آهکی و ماسه سنگ، سیلتستون و شیل را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی 1100 مقطع نازک از مغزه های موجود از این چاه و نیز داده های رقومی چاه و تخلخل و تراوایی مغزه ها مهم ترین این فرآیندها را تشکیل سیمان و بافت های مختلف انیدریتی نشان می دهد. که به ترتیب فراوانی به صورت پویکیلوتوپیک، پر کننده تخلخل و فراگیر، ندولی، پر کننده شکستگی و بلورهای پراکنده تبخیری و رگچه ای مشاهده می شوند. این بافت ها طی مراحل مختلف دیاژنزی، به صورت جانشینی و نیز پرکننده تخلخل (سیمان)، انواع رخساره ها را به درجات متفاوتی متاثر ساخته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیمان انیدریتی عمدتاً در رخساره های دولومیتی و ماسه سنگی تشکیل شده و بر کیفیت مخزنی آن-ها تاثیر به سزایی داشته است که بیان گر تاثیر شورابه های غنی از سولفات در فرایند دولومیتی شدن نیز می باشد. این در حالی است که در رخساره های آهکی، حضور سیمان انیدریتی به صورت پراکنده و خیلی اندک بوده و به همین سبب تاثیری بر روی کیفیت مخزنی آن ها نداشته است. هر چند بافت حفره پرکن و فراگیر انیدریت با پر کردن تمامی فضاهای خالی در رخساره های دولوگرینستونی و دولوپکستونی دانه پشتیبان طی تدفین کم عمق کیفیت مخزنی آن ها را به شدت کاهش داده اما با انحلال این سیمان در مراحل بعدی دیاژنز (ایجاد تخلخل ثانویه ) کیفیت مخزنی بهبود یافته است. همچنین با انحلال بافت انیدریت پویکیلوتوپیک در رخساره های ماسه سنگی و تبدیل آن به انیدریت پویکیلوتوپیک با توزیع نامنظم و تکه ای تخلخل کاهش می یابد ولی سایز گلوگاه ها را تغییر نمیدهد بنابراین بافت تکه-ای انیدریت پویکیلوتوپیک با کم کردن تخلخل نمونه را از کلاس 2 لوسیا به کلاس یک تبدیل می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - معرفی سه گونه خارتن Douvillaster و یک گونه دوکفه‌ای Neithea از سازند داریان در تاقدیس میش، شمال شرق گچساران
    سه گونه از خارتنان متعلق به خانواده Toxasteridae و مربوط به جنس Douvillaster شاملD. douvillei ؛ D. longesulcatus وD. valamtarensis و یک گونه از دو کفه‌ای‌های متعلق به خانوادهNeitheidae و مربوط به زیرجنس Neithea (Neithea) به نامNeithea (Neithea) coquandi از نهشته‌های چکیده کامل
    سه گونه از خارتنان متعلق به خانواده Toxasteridae و مربوط به جنس Douvillaster شاملD. douvillei ؛ D. longesulcatus وD. valamtarensis و یک گونه از دو کفه‌ای‌های متعلق به خانوادهNeitheidae و مربوط به زیرجنس Neithea (Neithea) به نامNeithea (Neithea) coquandi از نهشته‌های آپسین (سازند داریان) در تاقدیس میش واقع در حوضه زاگرس در جنوب غربی ایران مورد توصیف قرار گرفت. Douvillaster از آپسین تا تورونین حاشیه تتیس (خاورمیانه، آفریقا، ماداگاسکار و اروپا) ثبت شده است. Neithea در اقلیم شمال اقیانوس آرام، در بریازین ظاهر، در آپسین پسین و همزمان با فاز گرم شدن جهانی کره زمین به حداکثر وفور رسیده و سپس فراوانی آن در آلبین رو به کاهش نهاده و در انتهای آلبین از بین رفته است. این دوکفه‌ای در اقلیم‌های تتیسی همانند اقلیم شمال اقیانوس آرام، در بریازین ظهور يافته است، اما حداکثر توسعه آن در کرتاسه میانی (سنومانین) بوده و سپس فراوانی آن رو به کاهش نهاده و در انتهای کرتاسه انقراض يافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزيابي عوامل موثر بر کيفيت آب زيرزميني جوين با استفاده از روش تحليل مولفه‌هاي اصلي
    آبخوان جوين در شمال شرق ايران واقع شده است. اين آبخوان توسط رشته ارتفاعات متشکل از سنگ‌هاي اولترامافيک با پتانسيل اقتصادي بهره‌برداري از کروميت تغذيه مي‌گردد. هدف از اين مطالعه، شناسايي عوامل موثر بر کيفيت آب زيرزميني آبخوان جوين با استفاده از روش آماري چند متغيره چکیده کامل
    آبخوان جوين در شمال شرق ايران واقع شده است. اين آبخوان توسط رشته ارتفاعات متشکل از سنگ‌هاي اولترامافيک با پتانسيل اقتصادي بهره‌برداري از کروميت تغذيه مي‌گردد. هدف از اين مطالعه، شناسايي عوامل موثر بر کيفيت آب زيرزميني آبخوان جوين با استفاده از روش آماري چند متغيره تحليل مولفه‌هاي اصلي است. براي دستيابي به اين هدف، از 22 چاه در محدوده مطالعاتي در خرداد ماه 1388نمونه‌برداري شده است. پارامترهاي فيزيکي دما، DO، pH و EC در محل نمونه‌برداري اندازه‌گيري شده‌اند. يون‌هاي اصلي، فرعي و فلزات سنگين با روش‌هاي استاندارد اندازه‌گيري شد. سپس تکنيک‌هاي آماري چند متغيره مانند تحليل خوشه‌اي و تحليل مولفه اصلي/تحليل عاملي براي بررسي ترکيبات شيميايي آب زيرزميني و مشخص کردن فاکتور و ميزان تاثير هر کدام استفاده شد که چهار عامل اصلي تکامل هيدروشيميايي، توده‌هاي کروميتي و معدن‌کاري، فرسايش و شرايط اکسيدي آب شناسايي گرديد. پرونده مقاله