منوچهر قرشي دانشیار
Ghorashi_manuchehr@yahoo.com دکترا
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني كشور سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني كشور