سيد محمود فاطمي عقدا استاد
fetemi@bhrc.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی