• صفحه اصلی
  • تعیین موقعیت تنش دیرین بر پایه مطالعه ناپیوستگی‌ها و چین‌خوردگی‌های موجود در پهنه برخوردی زاگرس- مطالعه موردی منطقه کرمانشاه
کد مقاله : 2021011813641 بازدید : 1448 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی