عبدا... سعيدي دانشیار
regazaminsakht@gmail.com, abdollahsaidi@yahoo.fr دکترا
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني كشور سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني كشور