• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - لبا
    یبللذ
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - یسب
    ثقلق4
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - fd
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ¬های آذرین موجود در سازند قرمز زیرین، منطقه گرمسار
    حبیب  قاسمی
    در داخل سازند قرمز زیرین در منطقه گرمسار، توده های بازیک نیمه عمیق متعددی برونزد دارند. این توده ها دارای ترکیبات گابرویی تا دیوریتی بوده و بافت های گرانولار، اینترگرانولار، افیتیک و ساب افیتیک دارند. کانی های اصلی این سنگ ها را پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن اوژیتی، آمفیبول چکیده کامل
    در داخل سازند قرمز زیرین در منطقه گرمسار، توده های بازیک نیمه عمیق متعددی برونزد دارند. این توده ها دارای ترکیبات گابرویی تا دیوریتی بوده و بافت های گرانولار، اینترگرانولار، افیتیک و ساب افیتیک دارند. کانی های اصلی این سنگ ها را پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن اوژیتی، آمفیبول و بیوتیت و کانی های فرعی و عارضه ای آن ها را الیوین، فلوگوپیت، آلکالی فلدسپار، آپاتیت، مگنتیت و اسفن تشکیل می دهند. از کانی های ثانویه آن ها نیز می توان به سرپانتین، زئولیت، کلریت، سریسیت، پرهنیت، اسفن، اورالیت، کوارتز و کلسیت اشاره کرد. این سنگ ها در نمودارهای رده بندی شیمیایی در قلمرو گابرو- دیوریت و سری آلکالن قرار می گیرند. روندهای ژئوشیمیایی نمونه ها در نمودارهای تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در مقابل ضریب تفریق و نمودارهای عناصر ناسازگار- ناسازگار و ناسازگار- سازگار، بیان‎گر ارتباط تفریقی بین نمونه هاست. در نمودارهای بهنجار شده به کندریت و گوشته اولیه، غنی شدگی از LREEs و LILEs، تهی شدگی از HREEs، نبود نابه‎‎هنجاری Eu، وجود نابه‎‎هنجاری مثبت در عناصرK Sr , Rb, Ba, در همه نمونه ها و تهی شدگی شدید برخی نمونه ها از Nb و Ta و فقدان تهی شدگی آن ها از Ti و P از ویژگی های بارز این سنگ هاست. این امر بیان‎گر آلایش پوسته ای ماگمای مافیک گوشته ای سازنده این سنگ هاست. این سنگ ها فاقد ویژگی های شاخص سنگ های وابسته به فرورانش بوده و بیشتر خصوصیات ماگماهای بازالتی آلکالن محیط های پشت کمانی (BAB) اولیه را نشان می دهند. نمودارهای مختلف تعیین محیط تکتونوماگمایی نیز وابستگی آن ها به بازالت های پشت کمانی را تأیید می‎کنند. به‎نظر می رسد که ماگمای بازیک اصلی و اولیه این سنگ ها، در یک محیط کششی پشت کمانی اولیه و از ذوب بخشی یک منبع گوشته ای غنی شده، در زیر لیتوسفر قاره ای ایران مرکزی در زمان الیگوسن پسین به وجود آمده و در بخش پایین سازند قرمز زیرین نفوذ کرده باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مقايسه توانايي روش‌هاي شعاع ثابت محاسبه‌اي و مدل عددي در تعيين حريم حفاظتي چاه‌هاي شرب منطقه يافت آباد تهران
    بهزاد  دلخواهي
    يکي از بخش‌هاي مهم در سياست‌هاي حفاظت از آب زيرزميني به منظور جلوگيري از مخاطرات سلامتي و زيست‌محيطي، تعيين حريم حفاظتي چاه مي باشد.‌ در اين تحقيق ضمن توصيف روش‌هاي شعاع ثابت محاسبه‌اي و مدل عددي جهت تعيين حريم حفاظتي چاه، به منظور مقايسه روش‌هاي مذکور از داده‌هاي هشت ح چکیده کامل
    يکي از بخش‌هاي مهم در سياست‌هاي حفاظت از آب زيرزميني به منظور جلوگيري از مخاطرات سلامتي و زيست‌محيطي، تعيين حريم حفاظتي چاه مي باشد.‌ در اين تحقيق ضمن توصيف روش‌هاي شعاع ثابت محاسبه‌اي و مدل عددي جهت تعيين حريم حفاظتي چاه، به منظور مقايسه روش‌هاي مذکور از داده‌هاي هشت حلقه از چاه‌هاي آب شرب منطقه يافت آباد تهران استفاده گرديد. بدين‌منظور، ميزان هم‌پوشاني حريم هاي حفاظتي شعاع ثابت و مدل عددي در محيط GIS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج هم‌پوشاني نشان مي‌دهد که ميزان کارآمدي و دقت روش شعاع ثابت محاسبه‌اي، با افزايش فاصله از چاه کاهش مي‌يابد. در هم‌پوشاني با زمان حرکت 50 روز، 88 درصد حريم ترسيم شده به روش مدل عددي توسط حريم شعاع ثابت محاسبه‌اي تسخير مي‌شود. درحالي‌که در حريم‌هاي حفاظتي 10 سال، تنها 41 درصد حريم ترسيمي به روش مدل عددي توسط روش شعاع ثابت تسخير مي‌شود. در صورت محدوديت زمان، سرمايه و اطلاعات کافي، روش شعاع ثابت محاسبه‌اي روش قابل قبولي تنها جهت ترسيم حريم‌هاي حفاظتي با زمان حرکت 50 روز مي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - برآورد نرخ انحلال گنبدهای نمکی در جنوب ایران، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد
    مهدی  زارعی
    با توجه به رخنمون بیش از 100 گنبد نمکی در جنوب ایران، گنبدهای نمکی از مهمترین منابع بالقوه شوری در این منطقه محسوب می گردند. انحلال نمک این گنبدهای نمکی در اغلب موارد موجب تخریب کیفیت آب های سطحی و آبخوان های مجاور می گردد. گنبد نمکی کنارسیاه با مساحت 4/37 کیلومترمربع چکیده کامل
    با توجه به رخنمون بیش از 100 گنبد نمکی در جنوب ایران، گنبدهای نمکی از مهمترین منابع بالقوه شوری در این منطقه محسوب می گردند. انحلال نمک این گنبدهای نمکی در اغلب موارد موجب تخریب کیفیت آب های سطحی و آبخوان های مجاور می گردد. گنبد نمکی کنارسیاه با مساحت 4/37 کیلومترمربع در 90 کیلومتری جنوب شیراز واقع شده است. این گنبد نمکی توسط آبخوان های متعددی احاطه شده است. همچنین بخشی از شورابه این گنبد نمکی توسط آبراهه های مجاور آن زهکشی شده و به رودخانه فیروز آباد می ریزد. به منظور محاسبه میزان نمک تخلیه شده از گنبد نمکی کنارسیاه، بده، کل مواد جامد محلول و غلظت یون های اصلی از جمله سدیم و کلر به صورت ماهانه در 17 چشمه، دو گمانه، پنج چاه بهره برداری و هشت ایستگاه آب سطحی در سال آبی 88-1387 اندازه گیری شده است. همچنین در طول یک سیلاب که در تاریخ 13 دی ماه سال 1387 اتفاق افتاد، اندازه گیری بده و غلظت یون های سدیم و کلر به صورت دو ساعته انجام گرفته است. با استفاده از این داده ها، جرم نمک انحلال یافته از گنبد نمکی کنارسیاه در طول یک سال دوره مطالعه برابر با 146539 تن شامل 143269 تن نمک انحلال یافته به صورت جریان پایه و 3270 تن نمک سیلابی محاسبه شده است. همچنین عمق نمک انحلال یافته از این گنبد نمکی معادل با 8/1 میلیمتر در سال محاسبه شده است. این نرخ انحلال سالیانه با مقادیر محاسبه شده توسط محققین مختلف مقایسه شده و دلایل تفاوت نتایج مورد بحث قرار گرفته است. همچنین برای جلوگیری از تاثیر گنبد نمکی کنارسیاه بر رودخانه فیروزآباد و آبخوان های مجاور راهکارهایی شامل حفر گالری افقی و چاه بهره برداری و احداث حوضچه های تبخیر در محل های مناسب ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - . بررسی پتانسیل هیدروکربنی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک ایول VI و کروماتوگرافی گازی (GC)
    محمد  صادقی
    امروزه می‌توان گفت که بهترین ابزارها و روش‌ها جهت ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشاء استفاده از آنالیز پیرولیز راک ایول و کروماتوگرافی گازی می‌باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در چاه NH-01 واقع در میدان نفتی نصرت، آنال چکیده کامل
    امروزه می‌توان گفت که بهترین ابزارها و روش‌ها جهت ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشاء استفاده از آنالیز پیرولیز راک ایول و کروماتوگرافی گازی می‌باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در چاه NH-01 واقع در میدان نفتی نصرت، آنالیزهای ژئوشیمیایی (آنالیزهای مقدماتی و تکمیلی شامل پیرولیز راک ایول، استخراج مواد آلی و تفریق بیتومن و کروماتوگرافی گازی) روی 15 نمونه تهیه شده از خرده‌های حفاری صورت گرفت (7 نمونه سازند ایلام، 6 نمونه سازند لافان و 2 نمونه سازند سروک). نتایج پیرولیز راک ایول نشان داد که کروژن نمونه‌ها ترکیبی از نوع II-III می‌باشد که تمایل بیشتر به کروژن نوع II (توانایی تولید نفت بیشتر) دارند. در مجموع نمونه‌های سازندهای ایلام، لافان و سروک پتانسیل هیدروکربنی فقیر تا ضعیف و درجه بلوغ پائینی را نشان می‌دهند. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز کروماتوگرافی ستونی، تمامی نمونه‌های حاصل از سازندهای ایلام و سروک متشکل از هیدروکربن‌های پارافینیک می‌باشند، نتایج حاصل از کروماتوگرافی‌گازی نمونه‌های سازندهای ایلام و سروک بیانگر، بلوغ نسبتاً بالای این سازندها که در شرایط احیایی نهشته شده‌اند و محیط تشکیل آن‌ها بیشتر تحت تأثیر مواد آلی دریایی می‌باشد به‌گونه ای که می‌توان گفت منشاء مواد آلی نمونه‌ها (سنگ منشاء مولد احتمالی) از نوع دریایی با اندکی ورودی از خشکی می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی رفتار عناصر اصلی و نادر خاکی در طی فرایند دگرسانی در منطقه یانیق (جنوب غرب هشترود، آذربایجان شرقی)
    منطقه مورد مطالعه در 27 کیلومتری جنوب غرب شهرستان هشترود و روستای یانیق قرار گرفته است. این ناحیه بخشی از زون ساختاری البرزغربی- آذربایجان را تشکیل می دهد. در محدوده مورد مطالعه، سنگ های آتشفشانی با ترکیب آندزیت - آندزیت بازالتی، دگرسانی آرژیلیک نسبتاً شدید نشان می دهند چکیده کامل
    منطقه مورد مطالعه در 27 کیلومتری جنوب غرب شهرستان هشترود و روستای یانیق قرار گرفته است. این ناحیه بخشی از زون ساختاری البرزغربی- آذربایجان را تشکیل می دهد. در محدوده مورد مطالعه، سنگ های آتشفشانی با ترکیب آندزیت - آندزیت بازالتی، دگرسانی آرژیلیک نسبتاً شدید نشان می دهند. مطالعات ژئوشیمیایی و محاسبات تغییر جرم عناصر اصلی و فرعی در زون دگرسانی آرژیلیک نشان می دهند که عناصر Fe،Mg ، Ca و Mn تهی شده،Na وK افزایش اندک و Alو Si در سنگ های دگرسان شده نسبت به سنگ اولیه غنی شده اند. عناصرHFSE ، LILE و LREE غنی-شدگی و درحالیکه عناصرTTE ، HREEوY طی فرایند دگرسانی تهی شدگی نشان می دهند. نسبت Eu/Eu* در سنگ های دگرسان نسبت به نمونه سالم معادل خود بیشتر بوده و اغلب نمونه ها آنومالی مثبتCe را نشان می دهند. به علاوه فاکتور های تفریق (La/Yb)n و (La/Sm)n در نمونه های دگرسان بیشتر از نمونه سالم و (Gd/Yb)n کمتر از سنگ سالم می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارزیابی خطر فرسایش و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز سد شهریار میانه بااستفاده از تکنیک های GIS و مدل EPM
    محمدحسین ‏ گودرزی
    فرسایش خاک و تولید رسوب از جمله محدودیت های اساسی در استفاده از منابع آب و خاک به شمار می رود، از این رو ارزیابی فرایندهای حاکم بر رفتار آنها به منظور درک بهتر سامانه های آبخیزداری و تبیین شیوه های مدیریتی مناسب ضروری است. به همین دلیل این پژوهش با هدف مطالعه فرسایش درح چکیده کامل
    فرسایش خاک و تولید رسوب از جمله محدودیت های اساسی در استفاده از منابع آب و خاک به شمار می رود، از این رو ارزیابی فرایندهای حاکم بر رفتار آنها به منظور درک بهتر سامانه های آبخیزداری و تبیین شیوه های مدیریتی مناسب ضروری است. به همین دلیل این پژوهش با هدف مطالعه فرسایش درحوضه آبریز سد شهریار میانه واقع در استان آذربایجانشرقی می باشد. باتوجه به وضعیت موجود سازندها و مشاهدات انجام گرفته، این سد درمعرض رسوب گذاری زیاد است. بدیهی است این رسوبات سبب پرشدن مخزن سد وکوتاه شدن عمر مفید آن می شود. ازاین رو مطالعه فرسایش و برآورد رسوب دهی بالادست حوضه ضروری است، بنابراین ازجمله اهداف اصلی این تحقیق تعیین میزان حساسیت سازندها به فرسایش و نقش آن ها درتشکیل رسوبات جدید می باشد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا با کمک نقشه های توپوگرافی 1:50000 زنجان، میانه و هشترود، مرزحوضه آبخیز سد شهریار مشخص گردید. این منطقه به دقت برروی نقشه زمین شناسی 1:250000 زنجان، میانه و هشترود پیاده شد. نقشه آبراهه ها، نقشه زمین شناسی، پوشش گیاهی، گسل ها، میزان بارش و توپوگرافی منطقه رقومی گردیدند. درگام بعد با استفاده از تکنیک های امتیازدهی و تلفیق لایه ها، شدت فرسایش به کمک GIS درحوضه مذکور بررسی گردید. ازطرفی جهت برآورد توان رسوب دهی سازندهای موجود در حوضه آبخیز از روش EPM استفاده گردید. دراین تحقیق مشخص گردید که واحد های حساس به فرسایش اغلب درنواحی شمالی- جنوبی حوضه استقرارداشته، هرچند درقسمت غربی نیز سنگ های مستعد به فرسایش وجودارد. براساس شاخص های موجود سامانه (GIS)، میزان رسوب دهی کل حوضه آبریز سد شهریار درحد متوسط می باشد. از سوی دیگر، طبق نتایج مدل EPM، ضریب فرسایش و تولید رسوب (z) برای این حوضه به کلاس فرسایشی بسیار شدید می افتد که بر همین اساس، توان تولید رسوب در سطح حوضه زیاد بوده و نزدیک به 60 هزار تن در هکتار در سال برآورد گردید که با توجه به نقشه پهنه بندی شدت فرسایش بخش عمده این رسوب از بخش های تامین می شود که در پهنه بندی انجام شده در این تحقیق در پهنه فرسایشی زیاد قرار می گیرد. مدل نهائی نشان دهنده این واقعیات است که سه عامل لیتولوژی، پوشش زمین و فرسایش آبراهه ای نقش اساسی را در کنترل فرسایش و رسوب ایفا می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ميکروفاسيس، ژئوشيمي و محيط رسوبي سازند جهرم در کوه گچ، در جنوب شرقي شهر لار
    محمد حسين  آدابي
    سازند جهرم در برش کوه گچ در نزديکي روستاي چهار بركه، حدوداً 30 كيلومتري جنوب شرق شهر لار و در جنوب غربي حوضه زاگرس واقع شده است. اين سازند با ضخامت 5/404 متر با توالي هايي از دولوميت، آهك دولوميتي و آهك به صورت هم شيب بر روي سازند ساچون قرار گرفته است، همچنين سازند آسما چکیده کامل
    سازند جهرم در برش کوه گچ در نزديکي روستاي چهار بركه، حدوداً 30 كيلومتري جنوب شرق شهر لار و در جنوب غربي حوضه زاگرس واقع شده است. اين سازند با ضخامت 5/404 متر با توالي هايي از دولوميت، آهك دولوميتي و آهك به صورت هم شيب بر روي سازند ساچون قرار گرفته است، همچنين سازند آسماري با ترکيب سنگ شناسي آهك تا آهك مارني با ضخامت 5/44 متر به صورت هم شيب بر روي سازند جهرم قرار گرفته و توسط رسوبات تبخيري سازند گچساران پوشيده شده است. سن سازند جهرم، پالئوسن پسين تا ائوسن پسين مي باشد. در نهشته هاي ائوسن واقع در کوه گچ بر اساس توزيع و گسترش فرامينيفرها و ديگر اجزاء اسکلتي و غير اسکلتي، 7 ميکروفاسيس شناسايي گرديده است. اين ميکروفاسيس ها در يک محيط رمپ کربناته به همراه پشته های اائید ي نهشت کرده اند. علاوه بر مطالعات پتروگرافي، از مطالعات ژئوشيميايي نيز به منظور تعيين ترکيب کاني شناسي اوليه و مطالعات دياژنتيکي واحدهاي آهکي و دولوميتي استفاده شده است. براي تعيين مقادير ايزوتوپ‌هاي پايدار اكسيژن (δ18O ‰)و كربن (δ13C ‰)، تعداد 30 نمونه از پودر سنگ آهک ها و دولوميت ها انتخاب و جهت تعيين دماي قديمه اين نهشته ها و روند دياژنز استفاده شده اند. از مطالعات ژئوشيمي عنصري (Ca, Mg, Fe, Mn, Na, Sr) جهت تعيين ترکيب کاني شناسي اوليه آهک ها، ترکيب دولوميت ها، سيستم دياژنتيکي باز و بسته استفاده شده است. اين مطالعات حاکي از ترکيب کاني شناسي اوليه آراگونيتي، در يک سيستم بسته تا نيمه بسته با تبادل آب به سنگ پايين مي باشد. روند دياژنز در آهک ها و دولوميت ها بر اساس تغييرات ايزوتوپي اکسيژن و کربن يک روند دياژنز تدفيني با حضور مواد آلي را نشان مي دهد. سنگين بودن مقادير δ18O در دولوميت ها نسبت به آهک ها به دليل شوري بالاتر و تفريق ايزوتوپي بيشتر در دولوميت ها مي باشد. دماي قديمه محاسبه شده در آهک ها بر اساس سنگين‌ترين ايزوتوپ اكسيژن 18 دماي اوليه دياژنتيکي (هنگامي که رسوبات در نزديک سطح بوده‌اند، عمق کم تدفين) با استفاده از سنگين‌ترين ايزوتوپ اكسيژن 18 (معادل PDB ‰32/3-) آهکها، معادل 23 درجه سانتيگراد تعيين گرديده است. با توجه به مطالعات چينه نگاري سکانسي2 توالی رسوبی شامل سيستم تراکت هاي پيش رونده (TST) و تراز بالا (HST) تعيين گرديد. اين سکانس ها از نوع رده 3، با مرزهاي ناپيوستگي از نوع SB2 معرفي شده اند. تغييرات حداکثر سطح پيش روي آب دريا (mfs) بر اساس رخساره ها و تغييرات ايزوتوپي شناسايي گرديد. پرونده مقاله