• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعیین عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب زیرزمینی دشت دزفول - اندیمشک با استفاده از روش تحلیل عاملی
    شناسایی عوامل موثر بر تغییر کیفیت و آلودگي آب زیرزمینی برای مدیریت منابع آب ضروری است. ر هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک با استفاده از روش آماری چند متغیره تحلیل مولفه‌های اصلی است. برای این منظور 96 نمونه از منابع آب زیرزمینی چکیده کامل
    شناسایی عوامل موثر بر تغییر کیفیت و آلودگي آب زیرزمینی برای مدیریت منابع آب ضروری است. ر هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک با استفاده از روش آماری چند متغیره تحلیل مولفه‌های اصلی است. برای این منظور 96 نمونه از منابع آب زیرزمینی در اردیبهشت ماه سال 1388 برداشت و میزان پارامترهای EC، TDS، Ca2+، Mg2+، K+، Na+، HCO3-، Cl-، SO4- و NO3- بر اساس روش‌های استاندارد مشخص شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، چهار عامل اصلی موثر برکیفیت آب زیرزمینی که در مجموع 88 درصد کل واریانس داده ها را شامل می‌شدند، استخراج گردید. عامل اول به تعامل آب زیرزمینی با تشکیلات زمین‌شناسی، دانه‌بندی رسوبات و ترکیب اولیه آب زیرزمینی، عامل دوم به تاثیر انحلال نمک‌های سازند لهبری و آغاجاری در تعامل با آب زیرزمینی، عامل سوم به اثر پساب ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و عامل چهارم به پساب برگشتی از چاه‌های جذبی شهری و روستایی مربوط می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس¬های کبیرکوه و چناره در کمربند چین-راندگی زاگرس
    فاطمه   زینعلی محمدحسین ‏ گودرزی
    تاقدیس های کبیرکوه و چناره در پهنه لرستان، در کمربند چین-راندگی زاگرس واقع شده اند. هندسه و تحول جنبشی چین ها در کمربند چین-راندگی زاگرس توسط گسل های راندگی کنترل می شود. در این مقاله، هندسه ساختاری تاقدیس های کبیرکوه و چناره به منظور تحلیل سبک دگرریختی آن ها بررسی شده چکیده کامل
    تاقدیس های کبیرکوه و چناره در پهنه لرستان، در کمربند چین-راندگی زاگرس واقع شده اند. هندسه و تحول جنبشی چین ها در کمربند چین-راندگی زاگرس توسط گسل های راندگی کنترل می شود. در این مقاله، هندسه ساختاری تاقدیس های کبیرکوه و چناره به منظور تحلیل سبک دگرریختی آن ها بررسی شده است. به‌منظور تحلیل سبک دگرریختی در تاقدیس های نامبرده، پنج برش عرضی ساختاری، عمود بر امتداد اثر محوری تاقدیس ها تهیه شده است. بر پایه تحلیل هندسی و جنبشی انجام شده، تاقدیس های کبیرکوه و چناره هندسه ای شیبه به چین های فراکنشی گسلیده با چند سطح فراکنش دارند. سطح فراکنش عامل این چین‌خوردگی ها عمیق و احتمالاً در سری پالئوزوییک زیرین است. همچنین برش های عرضی ساختاری ترسیم شده، بیانگر نقش مهم سازند دشتک به عنوان سطح فراکنش میانی عامل توسعه دگرریختی ها در این بخش از پهنه لرستان هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تغيير شكل غير هم‌محور حاشیه کرنش اسفالریت: شاخصی برای تعیین کينماتيک برشی در يال برگشته چین فراديواره‌اي
    علي  ناكيني علي  يارمحمدي
    شواهد تغييرشكل به صورت تشکیل حاشیه کرنش در اطراف کانی اسفالریت در يال برگشته چين به عنوان شاخص اندازه‌گيري مراحل تكوين جنبشي مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسي ساختاري انجام شده بر روی بخشي از نهشته‌هاي كرتاسه در منطقه معدني تیران واقع در باختر اصفهان حکایت از شواهد دگرر چکیده کامل
    شواهد تغييرشكل به صورت تشکیل حاشیه کرنش در اطراف کانی اسفالریت در يال برگشته چين به عنوان شاخص اندازه‌گيري مراحل تكوين جنبشي مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسي ساختاري انجام شده بر روی بخشي از نهشته‌هاي كرتاسه در منطقه معدني تیران واقع در باختر اصفهان حکایت از شواهد دگرریختی برشی دارد که در یال برگشته چین‌خوردگی در فراديواره گسل معكوس هم ‌امتداد با آن واقع شده است. جهت‌گیری رشد فیبرها و نحوه چرخش آنها در حاشيه كرنشي اين اسفالريت‌ها برای تعیین كينماتيك چين‌خوردگي مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود این ساختار در یال برگشته چین‌هاي اين منطقه، نحوه‌ی تکامل چین‌خوردگی و مکانیسم گسل گسترش يافته هم‌امتداد آن شناسائي و نحوه تكوين چين بررسي شده است. در اين مطالعه علاوه بر ارائه ميزان كشش فيبرها در جهت‌هاي مختلف در دوره رشد، مقدار درجه چرخش كاني اسفالريت و رشد فيبرها با روش object-centre path محاسبه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - انکلاوهای مخروط اسکوری قزلجه¬کند (شمال قروه): زینولیت یا کومولا؟
    عباس  آسیابانها سارا  ویسی کیومرث شهبازی محسن  نصرآبادی
    مخروط های آتشفشانی پلیوکواترنر شمال قروه، از نظر رخساره ای از سه رخساره پیروکلاست های پامیسی، نهشته های ریزشی اسکوری و روانه های گدازه ساخته شده اند که در این میان، اسکوری ها بیشترین حجم را به خود اختصاص می دهند. به همین دلیل به آن ها مخروط اسکوری اطلاق می-شود. در داخل چکیده کامل
    مخروط های آتشفشانی پلیوکواترنر شمال قروه، از نظر رخساره ای از سه رخساره پیروکلاست های پامیسی، نهشته های ریزشی اسکوری و روانه های گدازه ساخته شده اند که در این میان، اسکوری ها بیشترین حجم را به خود اختصاص می دهند. به همین دلیل به آن ها مخروط اسکوری اطلاق می-شود. در داخل پرتابه های اسکوری دو نوع انکلاو فلسیک (زینولیت های پوسته ای) و مافیک یافت می شود. انکلاوهای مافیک از نظر نوع و فراوانی کانی ها به سه گروه میکا-آپاتیت-هورنبلند (MAH)، میکا-آپاتیت-الیوین (MAO) و هورنبلند-آپاتیت-پیروکسن (HAP) قابل تقسیم هستند. با توجه به همانندی ترکیبی و بافتی کانی های انکلاوها با کانی های اسکوری ها و گدازه ها، می توان آن ها را کومولاهایی دانست که توسط فوران های انفجاری نوع استرومبولی به سطح زمین آورده شده اند. بالاخره با توجه به مقدار بالای منیزیم در ترکیب کانی های مافیک مذکور و نیز همراهی کانی-های مافیک آب دار و بی آب، می توان علت ایجاد ماگمای سازنده مخروط های اسکوری را ذوب بخشی گوشته فوقانی دانست که متاسوماتیسم گوشته در آن تأثیر به سزایی داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ویژگی‌های ژئوشیمیایی و منشاء منیزیت‌ها در منطقه‌ مزار سیدعلی، شرق ایران
    کانسار منیزیت منطقه مزار سیدعلی در فاصله 105 کیلومتری جنوب بیرجند در حوضه فلیش شرق‌ایران و در مجموعه افیولیتی «نه» واقع شده است. میزبان این کانسار سنگ های اولترامافیک به سن کرتاسه بالایی هستند که اغلب سرپانتینتی شده اند. نتایج تجزیه شیمیایی نشان می دهد که منیزیت مزار سی چکیده کامل
    کانسار منیزیت منطقه مزار سیدعلی در فاصله 105 کیلومتری جنوب بیرجند در حوضه فلیش شرق‌ایران و در مجموعه افیولیتی «نه» واقع شده است. میزبان این کانسار سنگ های اولترامافیک به سن کرتاسه بالایی هستند که اغلب سرپانتینتی شده اند. نتایج تجزیه شیمیایی نشان می دهد که منیزیت مزار سیدعلی از MgO غنی و از SiO2 وCaO فقیر بوده و بنابراین برای استفاده در صنایع نسوز و دیرگداز مناسب می باشد. به‌منظور بررسی منشاء منیزیت های مزار سیدعلی، نسبت‌های ایزوتوپی کربن و اکسیژن برای تعداد 8 نمونه منیزیت اندازه‌گیری شد که نتایج نشان می دهند، مقادیر 13CVPDB δ بین 60/8- تا 25/6- در هزار و 18OVSMOWδ بین 09/29+ تا 84/30+ در هزار متغیر می باشند. با توجه به مقادیر منفی13C δ و مقایسه آن با کانسارهای مشابه مشخص می شود که منشاء کربنات موجود در منیزیت های مورد مطالعه از کربن آلی می‌باشد که تحت تاثیر کربنات جوی واقع شده است. از طرفی دگرسانی شیمیایی و سرپانتینيتی شدن سنگ های اولترامافیک منطقه و تبدیل آن ها به سرپانتینیت باعث جدایش منیزیم گردیده که پس از واکنش با محلول های حاوی کربنات، منیزیت ته‌نشین شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سنگ شناسی و زمین شیمی کمپلکس ماگمایی- دگرگونی توتک وتعیین منشا کان‌سنگ آهن عنبر کوه استان فارس
    کانسار آهن عنبرکوه در مجاورت کمپلکس توتک و در 80 کیلومتری شرق صفاشهر در شمال شرق استان فارس قرار گرفته است. این کمپلکس بخشی از زون زمین‌ساختی سنندج - سیرجان جنوبی است. کمپلکس توتک شامل واحدهای میکا شیست، مرمر و گرانیت - گنایس می باشد. مطالعات زمین شیمیایی بر ر چکیده کامل
    کانسار آهن عنبرکوه در مجاورت کمپلکس توتک و در 80 کیلومتری شرق صفاشهر در شمال شرق استان فارس قرار گرفته است. این کمپلکس بخشی از زون زمین‌ساختی سنندج - سیرجان جنوبی است. کمپلکس توتک شامل واحدهای میکا شیست، مرمر و گرانیت - گنایس می باشد. مطالعات زمین شیمیایی بر روی توده نفوذی نشان‌دهنده ترکیب مونزوگرانیت، گرانودیوریت و گرانیت می‌باشد. طبیعت ماگما کلسیمی- قلیایی است و محیط زمین‌ساختی تشکیل کمپلکس ماگمایی - دگرگونی توتک فرورانش (VAG) می باشد. براساس مطالعات صحرایی، سنگ‌شناسی و زمین‌شیمیایی، گرانیت توتک از نوع S می باشد. نتایج حاصل از زمین شیمی عناصر اصلی، واسطه و کمیاب خاکی نشان‌دهنده ارتباط ژنتیکی بین توده و سنگ های دگرگونی می باشد. رخداد آهن در این کانسار به صورت عدسی و رگه ای درون واحدهای کربناته منطقه به ویژه مرمرها و در فاصله چند کیلومتری توده گرانیت و گنایس می‌باشد. کان‌سنگ آهن در کمپلکس توتک رخنمون دارد. بر اساس مطالعات کانی شناسی مجموعه کانی‌های زیر در کان‌سنگ آهن دیده شده است: هماتیت، مگنتیت،کلسیت، فلوگوپیت، گارنت، پیروکسن و اپیدوت. مطالعه میانبارهای سیال کوارتز همراه با کانه‌زایی عمدتا از نوع دو فازی مایع- بخار و اولیه هستند. متوسط دمای همگن شدگی در این میانبارها 260 درجه سانتی گراد و شوری معادل 18.5 درصد وزنی NaCl است. همچنین پدیده جوشش در سیال کانه زا رخ داده است. چگالی میانبارهای سیال در محدوده چگالی 0.9 تا 1.0 می‌باشد. براساس نمودار دمای همگن شدگی در مقابل شوری سیالات درگیر کانسارآهن عنبر کوه از نوع اسکارن است که در مرحله پسرونده تشکیل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مدل¬سازی و تفسیر داده¬های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین-گرمایی، شمال¬غرب دلیجان
    وجود چشمه های آبگرم متعدد و همچنین نوع زمین شناسی منطقه شمال غرب دلیجان نشان دهنده حضور یک سامانه زمین گرمایی بزرگ در اعماق منطقه است. به منظور شناسايي دقيق این نواحي و مشخص نمودن ساختارهای زمین-گرمایی مولد بي هنجاري هاي مغناطيسي، عمليات مغناطيس سنجي زميني در محدوده اطر چکیده کامل
    وجود چشمه های آبگرم متعدد و همچنین نوع زمین شناسی منطقه شمال غرب دلیجان نشان دهنده حضور یک سامانه زمین گرمایی بزرگ در اعماق منطقه است. به منظور شناسايي دقيق این نواحي و مشخص نمودن ساختارهای زمین-گرمایی مولد بي هنجاري هاي مغناطيسي، عمليات مغناطيس سنجي زميني در محدوده اطراف چشمه هاي آبگرم دلیجان در منطقه ای به وسعت حدود 300 کیلومترمربع در سال 1390 انجام شد. تصحیحات و پردازش های لازم بر روی داده ها صورت گرفت تا با استفاده از نقشه های بی هنجاری های مغناطیسی به دست آمده، به‌توان به ویژگی های ساختاری سیستم زمین گرمایی منطقه و همچنین عمق منبع زمین گرمایی پی برد. پس از شناسایی بی هنجاری های اصلی منطقه، با استفاده از روش اویلر، عمق و شاخص ساختاری آن برآورد شد. براین اساس منشاء بی هنجاری مغناطیسی اصلی در منطقه، یک توده مغناطیسی بزرگ شبه مخروطی در عمق بیشتر از 2000 متر فرض شد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از روش اویلر، مدل سازی پیش رو و وارون سازی سه بعدی داده ها به ترتیب با استفاده از نرم افزار ModelVision و کد رایانه ای Mag3D بر روی داده های انجام شد. کد Mag3D براساس الگوریتم غیر خطی لی- اولدنبرگ عمل می‏کند به طوری که بهترین جواب ممکن برای توده‏های مغناطیسی، با روش تکرار حاصل می‏شود. نتایج این مدل سازی و وارون سازی نشان می دهد که در این منطقه یک بی هنجاری مغناطیسی بزرگ در عمق 2500 تا 5000 متری از سطح زمین وجود دارد که به عنوان منبع سامانه زمین گرمایی منطقه تفسیر می شود. نتایج بدست-آمده از این پژوهش انطباق مناسبی با اطلاعات زمین شناسی منطقه مورد بررسی دارد. پرونده مقاله