• صفحه اصلی
  • مدل¬سازی و تفسیر داده¬های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین-گرمایی، شمال¬غرب دلیجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394082611119393 بازدید : 1786 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی