• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سامانه راندگي ها در کوه‌هاي بينالود
    رشته کوه بينالود يک نوار چين‌خورده- گسليده از نوع نازک ورقه است که تکوين و تکامل آن با تصادم خرد ورق ايران و ورق توران در ترياس پسين (کوهزايي سيمرين) آغاز و در طول دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک (کوهزايي آلپ) ادامه يافته است. ساختار کنوني اين ارتفاعات را راندگي‌ها و ورقه‌ها چکیده کامل
    رشته کوه بينالود يک نوار چين‌خورده- گسليده از نوع نازک ورقه است که تکوين و تکامل آن با تصادم خرد ورق ايران و ورق توران در ترياس پسين (کوهزايي سيمرين) آغاز و در طول دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک (کوهزايي آلپ) ادامه يافته است. ساختار کنوني اين ارتفاعات را راندگي‌ها و ورقه‌هاي رورانده‌اي تشکيل مي‌دهند که همگي سوي حرکت جنوب –جنوب باختر داشته و به سمت جنوب باختر جوان مي‌شوند. اين راندگي‌ها بر اساس تقدم و تاخر سني و ويژگي‌هاي زون‌هاي برشي به سه نسل با هندسه متفاوت اما سوي حرکت مشابه قابل تقسيم هستند. راندگي‌هاي نسل اول با زون‌هاي برشي شکل‌پذير، هندسه دوپلکس طاقگون را به نمايش مي‌گذارند. اين سيستم توسط راندگي‌هاي نسل دوم که داراي زون‌هاي برشي شکننده– شکل‌پذير هستند، بريده و جابجا شده‌اند. راندگي‌ها در اين نسل، هندسه دوپلکس‌هاي هينترلند را دارا هستند. راندگي‌هاي نسل سوم با زون‌هاي برشي شکننده، جوان‌ترين راندگي‌ها را در دامنه‌هاي جنوبي بينالود شامل مي‌شوند. اين راندگي‌ها با هندسه احتمالا فلسي پيشرو، شيب به سمت شمال خاور داشته و راندگي‌هاي نسل‌هاي قديمي‌تر را بريده‌اند. مجموعه‌هاي آواري هم‌زمان با کوهزايي در توالي چينه‌نگاري ترياس تا عهد حاضر بينالود به عنوان نشانه مناسب براي تعيين سن نسبي مراحل تشکيل نسل‌هاي مختلف راندگي مورد توجه قرار ‌گرفته‌اند. بر اين اساس، راندگي‌هاي نسل اول نتيجه تاثير کوهزايي سيمرين و آلپ پيشين، راندگي‌هاي نسل دوم نتيجه حرکات کوهزايي آلپ مياني و نسل سوم حاصل تاثير حزکات کوهزايي آلپ پسين بر حاشيه شمال خاوري ايران بوده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي خصوصيات زمين¬شناسي ¬مهندسي خاک¬هاي لسي شمال کلاله در استان گلستان با نگرش ويژه بر رمبندگي و فرسايش¬پذيري
    محمد رضا  نیکودل امید علی خوارزمی حسین  کوهستانی
    لس ها نوع خاصي از خاک هاي سيلتي با ساختار متخلخل و چسبندگي ضعيف بوده و در ادوار مختلف کواترنري ته-نشست شده اند. اين خاک ها از نظر زمين شناسي مهندسي جزو خاک هاي مسئله دار بوده و مي توان مهمترين خصوصيات زمين شناسي مهندسي آن‌ها را رمبندگي و فرسايش پذيري عنوان کرد. خاک‌هاي چکیده کامل
    لس ها نوع خاصي از خاک هاي سيلتي با ساختار متخلخل و چسبندگي ضعيف بوده و در ادوار مختلف کواترنري ته-نشست شده اند. اين خاک ها از نظر زمين شناسي مهندسي جزو خاک هاي مسئله دار بوده و مي توان مهمترين خصوصيات زمين شناسي مهندسي آن‌ها را رمبندگي و فرسايش پذيري عنوان کرد. خاک‌هاي لسي، پوشش اصلي منطقه شمال کلاله در استان گلستان را تشكيل مي‌دهند. اين خاک‌ها در سطحي معادل 4200 كيلومتر مربع گسترش يافته‌اند. در اين تحقيق به منظور بررسي و شناخت خاک‌هاي لسي، نمونه‌هايي به صورت دست نخورده تهيه و به آزمايشگاه منتقل گرديد و حدود اتربرگ، دانه بندي، درصد آهک، چگالي مخصوص دانه ها، ميزان تحکيم، پارامترهاي مقاومت برشي و همچنين قابليت واگرايي و رمبندگي اين خاک‌ها تعيين شد. قابليت رمبندگي اين خاک‌ها با استفاده از نتايج آزمايش تحكيم مضاعف به دست آمد. اين خاک‌ها بر مبناي استاندارد يونيفايد جزو خاک‌های با خاصيت خميري پايين بوده و در گروهCL و ML مي باشند. بر مبناي طبقه بندي کلونجر نيز جزو لس-هاي رسي و لس هاي سيلتي مي باشند. ميزان کربنات کلسيم اين خاک ها از 0/12 تا 3/22 درصد مي باشد و پارامترهاي مقاومت برشي پاييني را در حالت اشباع از خود نشان مي دهند. نتايج آزمايش تحکيم مضاعف نشان مي-دهد که اين خاک ها مستعد رمبندگي مي‌باشند. آزمايش‌هاي واگرايي انجام شده بر روي اين خاک ها نيز نشان مي-دهد که پديده واگرايي ناشي از حضور سديم در فرسايش اين خاک‌ها نقشي ندارد و فرسايش پذيري بالاي اين خاک‌ها اساساً يک پديده مکانيکي است که ناشي از بافت و دانه بندي خاص لس ها مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کاربرد دوقلوهای کلسیت در تخمین حرارت شکل‌گیری کربنات میلونیت‌های مجموعه دگرگونی قطروئیه (شمال خاور نیریز)
    مجموعه دگرگونی قطروئیه از نظر ساختاری در لبه خاوری زون دگرگونی سنندج‌ ـ سیرجان، در جنوب باختر ایران و در شمال خاور شهرستان نیریز قرار گرفته است. این مجموعه دربرگیرنده شیست‌های گوناگون، سنگ‌های دگرگونی کربناته، کوارتزیت، ماسه‌سنگ‌های دگرگون شده و سنگ‌های آتشفشانی دگرگون چکیده کامل
    مجموعه دگرگونی قطروئیه از نظر ساختاری در لبه خاوری زون دگرگونی سنندج‌ ـ سیرجان، در جنوب باختر ایران و در شمال خاور شهرستان نیریز قرار گرفته است. این مجموعه دربرگیرنده شیست‌های گوناگون، سنگ‌های دگرگونی کربناته، کوارتزیت، ماسه‌سنگ‌های دگرگون شده و سنگ‌های آتشفشانی دگرگون شده است. عملکرد گسل زاگرس به صورت گسل شمالی ـ جنوبی قطروئیه ـ ده برین در بخش باختری این مجموعه، منجر به تشکیل پهنه برشی شده است که بر اساس مطالعات سنگ‌شناسی بخش اعظم آن کربنات میلونیت‌ است. در این تحقیق علاوه بر معرفی این پهنه برشی با توجه به دوقلو‌های موجود در کربنات میلونیت‌ها، حرارت حاکم بر دگرریختی در پهنه برشی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات ریز‌ساختاری انجام شده در این سنگ‌ها نشان می‌دهد که بر ‌اساس ریخت‌شناسی و پهنای دوقلو‌های کلسیت دگرریختی کریستال پلاستیک در کلسیت به صورت دوقلو‌های مکانیکی نوع e ظاهر شده است. عرض دوقلو‌های موجود در نمونه‌های مورد مطالعه در این گستره بین µ15 – 5/0 و شدت دوقلو شدگی بیشتر بین 55-10 دوقلوئی در میلیمتر است. دمای لازم برای تشکیل این نوع دگرریختی بر اساس مطالعات تجربی و میدانی انجام شده بین 250 تا 300 درجه سانتی‌گراد است. پاراژنز موجود در شیست‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت دگرگونی در منطقه، در حد رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت زیرین بوده که با دگرگونی دینامیک ایجاد شده توسط حرکت راست‌بر گسل‌های اصلی منطقه ادامه یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پتروگرافی و بررسی ارتباط بین دگرشکلی و دگرگونی سنگ‌های رسی دگرگون کوه ارغون، ‌غرب معدن سرب و روی انگوران، استان زنجان
    میرعلی ‌اصغر  مختاری محسن  مؤذن جواد  ایزدیار
    منطقه مورد بررسی (غرب معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان) از نظر ساختمانی در زون ایران مرکزی قرار دارد. در این منطقه سنگ‌های دگرگونی از نوع کلریت‌شیست، اپیدوت- آمفیبول‌شیست، گارنت-آمفیبول‌شیست‌، میکاشیست، مرمر، کوارتزیت و گابرو- دیوریت‌های دگرگون شده وجود دارند. در ا چکیده کامل
    منطقه مورد بررسی (غرب معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان) از نظر ساختمانی در زون ایران مرکزی قرار دارد. در این منطقه سنگ‌های دگرگونی از نوع کلریت‌شیست، اپیدوت- آمفیبول‌شیست، گارنت-آمفیبول‌شیست‌، میکاشیست، مرمر، کوارتزیت و گابرو- دیوریت‌های دگرگون شده وجود دارند. در این مطالعه سنگ‌های رسی دگرگون به‌ دلیل ترکیب مناسب و ظهور کانی‌ها و ثبت فازهای دگرشکلی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعات پتروگرافی روی متاپلیت‌ها سه گروه سنگی شامل، بیوتیت شیست‌ها، گارنت‌شیست‌ها و موسکویت‌شیست‌ها مشخص شد. تحولات دگرگونی پسرونده تحت شرایط کاهش فشار و دما در طی بالاآمدگی سنگ‌های دگرگونی در شیست‌های رسی کوه ارغون مشهود است. مهمترین دگرشکلی در ایجاد پتروفابریک سنگ‌های منطقه به‌صورت خاموشی موجی، کشیدگی کانی‌ها، سایه‌فشاری، جهت‌یابی ترجیحی کانی‌ها و سایر ویژگی‌ها دیده می‌شود. با مطالعات پتروگرافی و با توجه به ارتباط بین ساختارها و ارتباط پورفیروبلاست‌ها با زمینه (ریز ساخت‌ها)، سه فاز دگرشکلی در منطقه تعیین شد که فاز دگرشکلی دوم می‌باشد که برگوارگی اصلی منطقه را به وجود آورده است و فاز دگرشکلی سوم است که با دگرگونی همراه نبوده است. با اولين فاز دگرشکلی D1، دگرگونی M1اتفاق افتاده است که باعث تبلور کانی‌های کلريت، موسکويت، کوارتز، بيوتيت و گارنت شده است. دگرگونی M2، هم زمان با دگرشکلی D2 به‌صورت پيش‌رونده صورت گرفته است. مجموعه کانی‌شناسی M2 شامل بيوتيت، موسکويت، کوارتز و گارنت می‌باشد. طی فاز ضعیف دگرشکلیD3 کلریت با جهت یافتگی غیر واضح در سنگ‌ها تشکیل شده است.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - چینه‌‌‌‌نگاری زیستی نهشته‌هاي اليگوسن و ميوسن زيرين (سازندهاي پابده، آسماري‌ و گچساران) براساس روزن‌بران درجنوب غرب شهرستان قیر، استان فارس
    نوشا  نوروزی جهانبخش  دانشيان داریوش  باغبانی سید علی  آقانباتی
    رسوبات‌ اليگوسن- ميوسن زيرين در زاگرس شامل چندین سازند با تغییرات لیتولوژی و تنوع فسیلی می‌باشد. به منظور مطالعه دقیق تر این سازندها و شناسایی دقیق مرز بین سازندها در محدوده مورد مطالعه، برش چاه هالگان درجنوب غرب شهرستان قیر مطالعه شد و تعداد 414 مقطع نازک مورد بررسی قر چکیده کامل
    رسوبات‌ اليگوسن- ميوسن زيرين در زاگرس شامل چندین سازند با تغییرات لیتولوژی و تنوع فسیلی می‌باشد. به منظور مطالعه دقیق تر این سازندها و شناسایی دقیق مرز بین سازندها در محدوده مورد مطالعه، برش چاه هالگان درجنوب غرب شهرستان قیر مطالعه شد و تعداد 414 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفت. نهشته های اليگوسن- ميوسن زیرین در چاه هالگان با ضخامت414 متر شامل سنگ‌ آهك‌هاي رسي به همراه دولوميت، سنگ آهك با ميان لايه‌هاي مارن و ژيپس در قالب سازندهاي پابده، آسماري و گچساران رخنمون دارند. رسوبات سازند پابده مربوط به بخش فوقانی آن محتوی روزن‌بران پلانکتونیک به سن الیگوسن پیشین(Rupelian) می‌باشند که به شکل پیوسته و تدریجی روی رسوبات تحتانی سازند پابده به سن ائوسن پسین می‌نشیند. مرز بالایی سازند پابده با رسوبات سازند آسماری نیز پیوسته می‌باشد. در برش چاه هالگان سازند آسماري طبق تعريف توماس از آسماري زیرین (اليگوسن) و آسماري مياني (آكيتانين) تشكيل شده است. مرز بالائي سازند آسماری با سازند گچساران ناپيوسته و هم‌ساز مي‌باشد. با مطالعه فسیل‌شناسی رسوبات الیگوسن – میوسن زیرین چاه هالگان، تعداد 32 جنس و 48 گونه از روزن‌بران کف‌زی و 13 جنس و 21 گونه روزن‌بران پلانکتونیک شناسایی و 5 بیوزون معرفی شد که قابل انطباق با بيوزون‌های شماره 55، 56، 57، 59 و 63 وايند می‌باشد که از رسوبات قدیمی‌تر به جدیدتر شامل: 1- small Globigerina spp. assemblage zone (no.55) 2- Lepidocyclina – Operculina – Ditrupa assemblage zone (no.56) 3- Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage zone (no.57) 4-Austrotrillina asmariensis- Peneroplis evolutus assemblage zone (no.59) 5-Rotalia – Elphidium assemblage zone (no.63) می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - كانه‌نگاري و شيمي سولفيدهاي درون‌زاد در كانسار ماهور، غرب نهبندان، شرق ايران
    كانسار معدني ماهور در 130 کیلومتری غرب نهبندان در حاشیه شرقی بلوك لوت واقع شده است. سولفيدهاي درون‌زاد مس و روي در اين منطقه عمدتاٌ در زير يك زون اكسيدان و در مناطق عمیق حفظ شده‌اند. داسيت‌هاي دگرسان شده، مهمترین سنگ‌های ميزبان اين سولفيدها مي‌باشند. عمده‌ترین واحده چکیده کامل
    كانسار معدني ماهور در 130 کیلومتری غرب نهبندان در حاشیه شرقی بلوك لوت واقع شده است. سولفيدهاي درون‌زاد مس و روي در اين منطقه عمدتاٌ در زير يك زون اكسيدان و در مناطق عمیق حفظ شده‌اند. داسيت‌هاي دگرسان شده، مهمترین سنگ‌های ميزبان اين سولفيدها مي‌باشند. عمده‌ترین واحدهای سنگی در منطقه روانه‌های آندزيت، آندزي بازالت، داسيت و نهشته‌های آذرآواری (توف و ليتيک توف) با سن ائوسن است. اين سنگ‌ها كالك- آلكالن و متعلق به جايگاه تكتونيكي حاشيه قاره مي‌باشند. پيريت، کالکوپيريت، گالن، اسفالريت و يك كاني غني از نقره از محلول‌هاي گرمابي در شكستگي‌ها و فضاهاي خالي به صورت رگه‌اي تشكيل شده‌اند. شيمي اين كاني‌ها و توزيع نقره، روي و سرب در آن‌ها وسيله يك ابرگمانه زن (EPMA) مورد مطالعه قرار گرفته است. تركيب شيميايي اين كاني‌ها متنوع و بعضي از آنها داراي نقره مي‌باشند. اين نوع کاني‌زایی در ماهور دارای مشخصات حدواسط بین کانسارهای رگه‌ای فلزات پایه و اپی‌ترمال سولفیداسیون پایین می‌باشد.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه¬هاي سازند آغاجاري در منطقه مسجد سليمان¬ و لالي در شمال شرق استان خوزستان
    علي  خوبياري دکتر اسماعیل کلانتری عباس  چرچي محمد رضا  کشاورزي
    منطقه مورد مطالعه با پوشش قابل ملاحظه اي از واحدهاي ماسه سنگي در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه و تعيين عوامل مؤثر بر آبدهي چشمه‌هاي موجود در منطقه است. در اين راستا مطالعات چينه شناسي، ليتولوژي و ساختاري انج چکیده کامل
    منطقه مورد مطالعه با پوشش قابل ملاحظه اي از واحدهاي ماسه سنگي در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه و تعيين عوامل مؤثر بر آبدهي چشمه‌هاي موجود در منطقه است. در اين راستا مطالعات چينه شناسي، ليتولوژي و ساختاري انجام شده است و جهت بررسي خصوصيات شيميايي آب زيرزميني منطقه از چشمه ها نمونه برداري شده است. نتايج نشان مي دهد در بخش هايي از منطقه که ضخامت ماسه سنگ قابل ملاحظه و تراکم شکستگي ها بيشتر است، آبخوان ماسه سنگي از ذخيره بيشتري برخوردار بوده و چشمه ها داراي آبدهي بيشتري مي باشند. علاوه بر اين محل ظهور چشمه ها با فراواني شکستگي هاي منطقه انطباق نزديکي نشان مي دهد. داده هاي هيدروشيميايي نيز نشان مي دهد که چينه‌شناسي منطقه نقش مهمي در کيفيت شيميايي آب زيرزميني ايفا مي نمايد. همبستگي بين يون هاي سولفات و کلسيم (90/0=R) مؤيد فرايند انحلال ژيپس و انيدريت در منطقه است، به طوري که تيپ آب اکثر چشمه ها سولفاته مي باشد.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی با ترکیب نمودارهای آنالیز موجک داده‌های چاه‌پیمایی- مطالعه موردی در میدان پارس جنوبی
    مهدی  نخستین مرتضوی مجتبی  توکلی ابوالقاسم  کامکار روحانی بیژن  ملکی
    امروزه استفاده از آنالیز موجک برای شناسایی و تجزیه و تحلیل مرزهای گذرا کاربرد فراوانی دارد. یکی از کاربردهای این نوع آنالیز، شناسایی ناپیوستگی ها در توالی‌های رسوبی و نیز شناسایی مرزهای چینه نگاری سکانسی می باشد. به دلیل انواع مرزهای سکانسی كه بر روی، نمودارهای مختلف چ چکیده کامل
    امروزه استفاده از آنالیز موجک برای شناسایی و تجزیه و تحلیل مرزهای گذرا کاربرد فراوانی دارد. یکی از کاربردهای این نوع آنالیز، شناسایی ناپیوستگی ها در توالی‌های رسوبی و نیز شناسایی مرزهای چینه نگاری سکانسی می باشد. به دلیل انواع مرزهای سکانسی كه بر روی، نمودارهای مختلف چاه‌نگاری نمایان می‌گردند‌ و ديگر تغییرات لیتولوژی و ساختاری بر روی نمودارهاي چاه‌نگاری و به تبع آن تاثير بر آنالیز موجک، نمی‌توان تنها با آنالیز موجک یک نوع نمودار چاه‌پیمایی، تمامی مرزهای سکانسی را شناسایی کرد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از آنالیز موجک داده‌های چاه‌پیمایی مانندGR, NPHI, RHOB, RHOZ, THOR/URAN و داده‌های تحليل چندكانيايي مانند حجم انیدریت و نیز ترکیب نمودن آن‌ها، روشی مناسب و کم خطا برای تعیین خودکار این مرزها ارائه شود. بدین ترتیب برای شناسایی مرزهای سکانسی بهترین نتیجه از ترکیب ضرایب همبستگی نمودارهایGR, NPHI, RHOB(RHOZ) و نسبت حجمی انیدریت، ترکیب GR, NPHI, RHOB(RHOZ) و نسبت توریوم به اورانیوم THOR/URAN به‌دست آمده است. مقايسه نتايج به‌دست آمده از اين روش با نتايج به‌دست آمده از ساير روش‌ها بر روي سازندهاي كنگان و دالان در ميدان گازي پارس جنوبي صحت اين روش را اثبات مي‌نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مدل¬سازی مستقیم پاسخ فرکانسی میدان الکترومغناطیس حاصل از چشمه دوقطبی مغناطیسی قائم از زمین لایه¬ای
    مدل سازی مستقیم الکترومغناطیس در حوزه فرکانس (FDEM) در محیط‎های ناهمگن یکی از راه‎های درک پیچیدگی توزیع امواج الکترومغناطیس در زمین به منظور حل مساله مدل سازی معکوس داده‎های FDEM و نیز صحت‎سنجی تفسیرهای زمین‎شناسی مرتبط با مدل‎های به دست آمده از معکوس‎سازی داده‎های صحرا چکیده کامل
    مدل سازی مستقیم الکترومغناطیس در حوزه فرکانس (FDEM) در محیط‎های ناهمگن یکی از راه‎های درک پیچیدگی توزیع امواج الکترومغناطیس در زمین به منظور حل مساله مدل سازی معکوس داده‎های FDEM و نیز صحت‎سنجی تفسیرهای زمین‎شناسی مرتبط با مدل‎های به دست آمده از معکوس‎سازی داده‎های صحرایی FDEM می‎باشد. در این مقاله، به منظور مدل سازی مستقیم پاسخ فرکانسی میدان الکترومغناطیس حاصل از چشمه دوقطبی مغناطیسی قائم از زمین لایه ای، با نوشتن یک برنامه کامپیوتری در محیط MATLAB، از یک برنامه کامپیوتری فرترن77 در قالب یک تابع MEX به عنوان هسته مرکزی محاسبه پاسخ فرکانسی میدان EM از زمین لایه ای غیرمغناطیسی همسان گرد استفاده شده است؛ با در نظر گرفتن مدل زمین دو و سه لایه با مقادیر مقاومت ویژه و ضخامت های مختلف، مولفه های حقیقی و موهومی پاسخ H_z میدان EM، تغییرات فاز و نیز نسبت شدت میدان مغناطسی قائم ثانویه به اولیه (H_z/H_(z_0 ) ) محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. پرونده مقاله