مقاله


کد مقاله : 13970907165841

عنوان مقاله : پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران)

نشریه شماره : 46 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 436

فایل های مقاله : 1/08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلی فتحیان Fathiyan@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 فرهاد آلیانی alianifarhad@gmail.com دانشیار دکترا
3 علی‌اکبر بهاری فر Baharifar@yahoo.com استادیار دکترا
4 محمدحسین زرین‌کوب zarinkoub@birjand.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

توده گرانیتوئیدی مغانلو با سن پرکامبرین در شمال¬غربی زون ساختاری ایران مرکزی واقع گردیده است. بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات میکروسکوپی، توده مورد مطالعه از گرانودیوریت، مونزوگرانیت و تونالیت تشکیل شده است. با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی، تونالیت¬ها از نوع I با ماهیت کالک¬آلکالن و پرآلومین می¬باشند. این توده بر اساس مطالعات ایزوتوپی Sr-Nd ( نسبت 87Sr/86Sr و Ndɛ اولیه 710544/0 و01/7- به ترتیب) ، نسبت La/Yb ،Sr/Y ، Nb/Ta، Ni و Cr پایین، الگوی کمتر تفریق یافته عناصر نادر خاکی و بی‌هنجاری منفی Eu حاصل ذوب پوسته آمفیبولیتی است که از ذوب پوسته مافیک ضخیم شده یا بازالت¬های زیر صفحه¬ای (در ناحیه پایداری پلاژیوکلاز) در اعماق و فشار پایین و در محیط زمین ساختی کمان¬های حاشیه فعال قاره¬ای (قوس) تشکیل شده است. مونزوگرانیت¬ها با توجه به نمودار¬های ژئوشیمیایی از نوع S با ماهیت پرآلومین و کالک آلکالن هستند که در محدوده کمان ماگمایی و برخوردی با غنی‌شدگی از LREE و LILE و تهی شدگی از HFSE همراه با بی‌هنجاری منفی Nb,Ti, Ba و Sr و عدد منیزیم (20-11#Mg ) همراه می¬باشند و از ذوب سنگ¬های پوسته¬ای (ذوب خاستگاه با سنگ¬های پلیتی غنی از پلاژیوکلاز) تشکیل شده¬اند. گرانودیوریت¬ها از نوع I با ماهیت کالک¬آلکالن و پرآلومین هستند. که بر اساس مطالعات ایزوتوپی Sr-Nd (نسبت 87Sr/86Sr و ɛNd اولیه 71713/0 و 55/10- به ترتیب)، عدد منیزیم (33-31#Mg) و بی‌هنجاری منفی و مشخص ازNb و Sr، همچنین بی‌هنجاری مثبت La و Th، حاصل ذوب بخشی پوسته قاره¬ای زیرین- میانی می¬باشند که در نتیجه ضخیم شدگی و کوتاه شدگی ناشی از برخورد قاره- قاره (برخورد ورقه ایران به عربی) تشکیل شده‌اند. با توجه به موقعیت جغرافیایی توده مغانلو و سن واحد-های تشکیل‌دهنده آن، به نظر می¬رسد که توده گرانیتوئیدی مغانلو روی حاشیه فعال قاره¬ای ناشی از همگرایی ایران مرکزی و البرز- آذربایجان با صفحه عربی در طول پرکامبرین شکل گرفته باشد.