• صفحه اصلی
  • مطالعات زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی کانسار مس پورفیری بارملک (شمال ورزقان- استان آذربایجان¬شرقی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237626 بازدید : 4791 صفحه: 75 - 86

20.1001.1.17357128.1399.14.56.3.6

نوع مقاله: پژوهشی