محمد قويدل استاد
M_ghavidelsyooki@yahoo.com دکترا
انستیتو نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران انستیتو نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران