• صفحه اصلی
  • زمین شیمی و خاستگاه طلای کوهزایی منطقه قلقله کردستان، با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409249333746 بازدید : 4011 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی