• صفحه اصلی
  • تاریخچه نهشت و پسانهشت و اثرات آن¬ها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402070644213 بازدید : 396 صفحه: 41 - 55

نوع مقاله: پژوهشی