• صفحه اصلی
  • ثبت جهانی رویداد بی‌هوازی اقیانوسی در کربنات‌های سازند داریان در شمال زاگرس مرتفع، کوه زرگران (گدوان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401121141434 بازدید : 915 صفحه: 33 - 47

20.1001.1.17357128.1401.16.64.3.6

نوع مقاله: پژوهشی