• صفحه اصلی
  • کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی و انطباق سطوح کلیدی سکانسی، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401082940127 بازدید : 851 صفحه: 15 - 27

20.1001.1.17357128.1401.16.63.2.3

نوع مقاله: پژوهشی