• صفحه اصلی
  • کاربرد توموگرافی نوع تخلخل در بازسازی تکامل مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071231663 بازدید : 118 صفحه: 13 - 28

نوع مقاله: پژوهشی