• صفحه اصلی
  • غرق شدن ناگهانی پلاتفرم کربناتۀ کرتاسۀ پسین در حوضۀ رسوبی زاگرس مرکزی: مطالعۀ موردی از عضو شیلی لافان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غربی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971201177722 بازدید : 4078 صفحه: 101 - 116

20.1001.1.17357128.1399.14.56.1.4

نوع مقاله: پژوهشی