• صفحه اصلی
  • ژئوشیمی و پترولوژی ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ- شمال‌غرب ایران: بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ولکانیسم پس از برخوردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980623192092 بازدید : 4443 صفحه: 61 - 74

20.1001.1.17357128.1399.14.56.4.7

نوع مقاله: پژوهشی