• صفحه اصلی
  • پترولوژی سنگ¬های آتشفشانی الیگوسن گستره ده¬ته، جنوب دیهوک، بلوک لوت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 9810051 بازدید : 2990 صفحه: 21 - 41

20.1001.1.17357128.1399.14.56.6.9

نوع مقاله: پژوهشی