• صفحه اصلی
  • تحليل زماني- مکاني محيط رسوبي نهشته¬هاي کربناته کرتاسه بالايي در منطقه بجستان (شمال بلوک لوت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981123215390 بازدید : 3367 صفحه: 95 - 106

20.1001.1.17357128.1399.14.55.3.4

نوع مقاله: پژوهشی