• صفحه اصلی
  • بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 97990 بازدید : 2759 صفحه: 1 - 16

20.1001.1.17357128.1399.14.55.8.9

نوع مقاله: پژوهشی