• صفحه اصلی
  • مس‌های رسوبی به‌عنوان گوهرسنگ: مطالعه موردی از کانی زایی مس در رسوبات آبرفتی دشت جنوبی رفسنجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402070944253 بازدید : 442 صفحه: 81 - 91

نوع مقاله: پژوهشی