• صفحه اصلی
  • پوشش گیاهی و آب و هوای دیرینه نورین (تریاس پسین) در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402070644212 بازدید : 427 صفحه: 23 - 40

نوع مقاله: پژوهشی