• صفحه اصلی
  • برآورد منحنی دانه‌بندی رسوبات درشت‌دانه سطحی با استفاده از سیستم تصویربرداری طراحی‌شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401121141437 بازدید : 871 صفحه: 85 - 102

20.1001.1.17357128.1401.16.64.6.9

نوع مقاله: پژوهشی