• صفحه اصلی
  • الگوریتم مناسب برای شناسایی تغییرات میکرو لندفرمها با استفاده از تصاویر پهپاد (مطالعه موردی: ناحیه برگ جهان در پهنه جاجرود 1397-1396)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401090240161 بازدید : 898 صفحه: 109 - 120

20.1001.1.17357128.1401.16.63.8.9

نوع مقاله: پژوهشی