• صفحه اصلی
  • تجزیه و تحلیل اکتشافی و تعیین ارتباط کانه‌زایی با گسلها به‌عنوان کلید اکتشافی جدید در کانسار مس بشنه سیرجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401083040137 بازدید : 655 صفحه: 63 - 79

20.1001.1.17357128.1401.16.63.5.6

نوع مقاله: پژوهشی