• صفحه اصلی
  • شناسایی دسته دایک‌های مختلف بر پایة روش‌های زمین-اطلاعاتی در پهنة فلززایی طارم- شمال غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071231675 بازدید : 114 صفحه: 91 - 104

نوع مقاله: پژوهشی