• صفحه اصلی
  • کانه‌زایی مس تیپ مانتو در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه- دختر (ناحیه قم- ساوه) با تأکید بر کانسار نارباغی شرقی، شمال‌شرق ساوه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071231666 بازدید : 73 صفحه: 69 - 90

20.1001.1.17357128.1400.15.59.1.7

نوع مقاله: پژوهشی