• صفحه اصلی
  • تلفیق روش¬های سنجش از دور و مغناطیس¬سنجی به¬منظور اکتشاف کانسار آهن در گستره مراغ بندرچارک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071231665 بازدید : 107 صفحه: 49 - 67

نوع مقاله: پژوهشی