• صفحه اصلی
  • نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990708249871 بازدید : 451 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی