• صفحه اصلی
  • مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافمطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)ی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990116236329 بازدید : 425 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی