مقاله


کد مقاله : 13980202178851

عنوان مقاله : مطالعه عوامل موثر بر کانه¬زایی معدن مس- طلای پورفیری- اپی¬ترمال سوناجیل، با استفاده از مطالعات سنجش ازدور، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی

نشریه شماره : 48 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 408

فایل های مقاله : 1/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد معانی جو Maanijou@yahoo.com دانشیار دکترا
2 طیبه رمضانی Ramzani11@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 سعید علیپور Alipour77@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

به¬منظور شناسایی عوامل موثر بر کانی¬سازی معدن مس- طلای پورفیری- اپی¬ترمال سوناجیل به بررسی سنجش از دور، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی پرداخته شد. بعد از حذف پوشش گیاهی توسط روش شاخص بهنجار¬شده پوشش گیاهی و اثرات بازتابش خورشیدی، خطای دستگاهی و اثرات توپوگرافی و آلبدو توسط روش لاگ بازماندی (LR)، روش¬های نسبت باندی (BR)، ترکیب کاذب رنگی (FCC)، تحلیل مولفه اصلی (PCA) و فیلترینگ تطبیق¬یافته تنظیم اختلاط (MTMF) برای شناسایی زون¬های دگرسانی اصلی منطقه مورد مطالعه به¬کار رفت و دگرسانی¬های فیلیک، آرژیلیک پیشرفته و پروپلیتیک آشکار شدند. دگرسانی¬های مذکور توسط مطالعات کانی¬شناسی تایید شدند. همچنین بررسی زمین¬شیمی نمونه کل توده پورفیری سوناجیل ترکیب میکرودیوریتی و شوشونیتی و پس از کوهزایی بودن معدن سوناجیل را مشخص کرد. در پایان، اختلاف تراکم گسلش، ترکیب ماگمای منشا و عمق کانه¬زایی از عوامل موثر بر کانه¬زایی معدن سوناجیل ذکر شد.