مقاله


کد مقاله : 13980202178848

عنوان مقاله : بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون

نشریه شماره : 48 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 402

فایل های مقاله : 490 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احد نوری مخوری Noori11@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 بهنام رحیمی Rahimi111@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در این مطالعه، میدان تنش زمین¬ساختی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و نواحی پیرامون آن با استفاده از 37 سازوکار کانونی زلزله¬های جمع آوری شده از منابع مختلف، بازسازی شده است. برای تعیین ماهیت سازوکار کانونی زلزله¬ها و دامنه تغییرات ماهیت آن¬ها در رژیم¬های مختلف زمین¬ساختی از نمودارهای مثلثی استفاده شده است. ماهیت سازوکار این داده¬ها از رژیم امتدادلغزی تا راندگی تغییر می¬کند. برای به دست آوردن تنسورهای تنش تقلیل یافته¬ای که بیشترین تعداد داده¬ها در آن شرکت کنند و میدان¬های بازسازی شده، پوشش کاملی نسبت به تنش¬های مؤثر بر منطقه داشته باشد، فرایند جدایش تنش¬ها برروی داده¬ها برای جداسازی رژیم¬های زمین¬ساختی متفاوت از سیستم چند مرحله¬ای اعمال شد. نتایج تحلیل وارون و جدایش داخلی داده¬ها، نشان می¬دهد در این منطقه سه سامانه تنش عمل می¬کنند. به‌طور جالب توجهی هر سه سامانه تنش دارای جهت فشارش افقی در جهت شمال غرب-جنوب شرق تا شمال شمال غرب-جنوب جنوب شرق هستند. جهت بیشینه فشارش در هر کدام از رژیم¬های تنش اول، دوم و سوم به ترتیب 329/09، 310/28 و 138/03 می¬باشد.