• صفحه اصلی
  • بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980202178848 بازدید : 773 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی