• صفحه اصلی
  • ژئوشیمی ایزوتوپی Rb-Sr، Sm-Nd و سن¬سنجی 40Ar-39Ar گابروهای قوشچی، شمال ارومیه، شمال غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402070944251 بازدید : 378 صفحه: 57 - 66

نوع مقاله: پژوهشی