• صفحه اصلی
  • مطالعۀ ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در نهشتۀ تراورتن مجدر در جنوب شرق اردبیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401083040139 بازدید : 5 صفحه: 81 - 94

20.1001.1.17357128.1401.16.63.6.7

نوع مقاله: پژوهشی