مقاله


کد مقاله : 13990708249884

عنوان مقاله : مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی

نشریه شماره : 54 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 20

فایل های مقاله : 4/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود اخیانی Akhyanim@yahoo.com استادیار دکترا
2 مهدی خرقانی Kharghanim@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 فرهنگ سرشکی Sereshgif@yahoo.com استاد دکترا
4 مرتضی رحیمی morteza_rahimi20@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رخدادهای گسترده آتشفشانی نفوذی مربوط به ائوسن در 130 کیلومتری جنوب شاهرود و در شمال و جنوب روستای طرود مشاهده می¬گردد. کمربند آتشفشانی طرود- چاه شیرین با مختصات ̎00 ̍20 54º تا ̎00 ̍20 55º طول شرقی و ̎00 ̍10 35º تا ̎00 ̍40 35º عرض شمالی که قسمتی از کمربند فلز زایی چاه شیرین- سبزوار - تایباد می¬باشد، به دلیل وجود رخداد¬های متعدد معدنی و به‌ویژه رگه¬های فلزات پایه با منشا اپی ترمال و همچنین دگرسانی¬های گسترده ناشی از نفوذ توده¬های آذرین اسیدی تا حد واسط و محلول¬های هیدروترمال ناشی از عملکرد آن، در سنگ‌های آتشفشانی منطقه، دارای اهمیت بالای مطالعاتی می¬باشد. به‌کارگیری روش¬های ترکیب رنگی کاذب و الگوریتم¬های منطقی مختلف نسبت باندی بر روی داده¬های سنجنده ASTER جهت شناسايی و بارزسازی آلتراسيون¬های آرژیلیک پیشرفته، آرژیلیک متوسط، فیلیک و پروپیلیتیک در سطح منطقه و تایید داده¬های مطالعه شده توسط آنالیزهای XRD اساس این مطالعه می‌باشد. با توجه به بازدید¬های میدانی و نتایج آنالیز XRD نمونه-های دگرسانی به‌دست‌آمده از زون¬های مختلف منطقه و تطبیق آن با نتایج اعمال این الگوریتم منطقی مشخص شد که ضمن ناچیز بودن زون¬های آلتراسیونی واحد¬های آتشفشانی جنوب طرود نسبت به توده آتشفشانی شمال این روستا، تغییر مقادیر آستانه نسبت¬های باندی در این الگوریتم می¬تواند نتایج مطلوب¬تری در این منطقه برای تفکیک دگرسانی آرژیلیک و فیلیک داشته باشد. سپس با توجه به حضور کانی¬های شاخص دگرسانی آرژیلیک پیشرفته در منطقه شمال طرود مانند آلونیت و پیروفیلیت مقادیر آستانه بهینه برای تفکیک این زون از زون آرژیلیک با استفاده از الگوریتم منطقی نسبت باندی آرژیلیک تعیین و نتایج الگوریتم با توجه به مشاهدات صحرایی مطلوب ارزیابی شد و همچنین مشخص گردید که با استفاده از خصوصیات طیفی کانی¬های شاخص زون پروپلییک مانند کلریت و اپیدوت، از نسبت باندی 8/(7+9) استر با مقدار آستانه 3/2 برای نقشه‌برداری زون پروپلیتیک که هم در واحد¬های شمالی و هم جنوبی روستای طرود مشاهده می¬گردد، مناسب می¬باشد.