• صفحه اصلی
  • مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990708249879 بازدید : 848 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی