مقاله


کد مقاله : 13990513248715

عنوان مقاله : برآورد ميزان کوتاه¬شدگي و نقش سطوح جدايش در دگرريختي کپه¬داغ باختري (بجنورد-آشخانه)

نشریه شماره : 53 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 110

فایل های مقاله : 5/2 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا تشکری zahratashakkory@yahoo.com دانشجو دکترا
2 منوچهر قرشي Ghorashi_manouchehr@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محسن پور کرمانی pourkermani@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

پهنه ساختاري-رسوبي کپه¬داغ از ژوراسيک مياني و پس از کوهزاد سيمرين مياني تا ائوسن در حال فرونشيني و انباشت رسوبات بوده است و آغاز کوتاه¬شدگي در آن به برخورد کوهزاد زاگرس در پالئوژن باز مي¬گردد. به‌منظور شناسايي کاني¬ها در سطوح جدايشي، نمونه¬هايي از واحدهاي سازند شمشک و چمن بيد اخذ و آزمون XRD روي آن¬ها انجام شده است.از سوي ديگر برآورد کوتاه¬شدگي در کپه¬داغ باختري و مرکزي در دو برش عرضي با روند تقريبي شمالي- جنوبي طراحي شده با استفاده از داده¬هاي قبلي، برداشت¬هاي صحرايي، نقشه¬هاي زمين¬شناسي و تصاوير ماهواره¬اي، در نرم‌افزار سه‌بعدی موو ترسيم و محاسبه گرديد. بررسي برش¬هاي ترسيم شده به‌صورت سه‌بعدی در نرم‌افزار موو که از نوآوري¬هاي اين پژوهش محسوب می‌شود، مشخص کرد اغلب تاقديس¬هاي منطقه از نوع نامتقارن هستند که اين عدم تقارن به‌واسطه کارکرد افق¬هاي جدايش ايجاد شده است. نتايج آناليزها مشخص مي¬کند سازند شمشک به دليل ضخامت و کاني¬شناسي پتانسيل بيشتري نسبت به سازند چمن¬بيد در ايجاد سطوح جدايشي در اين منطقه دارد. از سوي ديگر با استفاده از رابطه¬هاي هندسي عمق سطوح جدايش براي چين¬خوردگي¬هاي اصلي محاسبه گرديد که در اغلب آن¬ها سطح جدايشي در تراز¬هاي پاييني سازند شمشک محاسبه گرديد.