مقاله


کد مقاله : 13990513248714

عنوان مقاله : مقایسه روش¬های طبقه¬بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال برای تفکیک واحدهای دگرسانی منطقه تخت گنبد

نشریه شماره : 53 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 101

فایل های مقاله : 4/72 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ندا ماهوش محمدی Mahvash@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 اردشیر هزارخانی ardehez@aut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

تفکیک واحد¬های دگرسانی، برای بسیاری از فعالیت¬های معدنی از جمله اکتشاف کانسارها، دارای اهمیت می-باشد. در گذشته از روش¬های رایج کلاسیک بدین منظور استفاده می¬شد اما امروزه روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) که یکی از مهم‌ترین مدل¬های داده کاوی است بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل براساس نظریه یادگیری آماری می¬باشد. در پژوهش حاضر، روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و کرنل¬های مختلف آن با روش حداکثر احتمال به‌منظور تفکیک واحد¬های دگرسانی مواد معدنی منطقه تخت گنبد با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای سنجنده ASTER مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که روش SVM با تابع کرنل RBF نسبت به سایر کرنل¬ها و روش حداکثر احتمال، بیشترین دقت (17/89 درصد) و ضریب کاپا (83/0) را دارا می¬باشد. ارزیابی نتایج به‌دست‌آمده و مطالعات صحرایی گویای این حقیقت است که روش SVM در طبقه¬بندی دگرسانی¬هایی با تفکیک پایین¬تر در منطقه مورد مطالعه بسیار کارآمدتر از روش¬های مورد بحث دیگر بوده است.