مقاله


کد مقاله : 13990116236336

عنوان مقاله : زون بندی ژئومکانیکی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی و مکانیک سنگی در یکی از میادین خلیج فارس

نشریه شماره : 51 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 179

فایل های مقاله : 5/16 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهران کلهری kalhiri45@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 هوشنگ مهرابی Mehrabi78@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 ابراهیم سفیداری ebrahimspidari@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
4 حسن اشراقی Eshraghi12@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
5 بهنام واعظ لیواری Vaez_Livari@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطالعات ژئومکانیکی در بحث¬های تحلیل پایداری چاه، تکمیل چاه، تعیین جهت‌یابی حفاری چاه، طراحی و اجرای شکاف هیدرولیکی، تولید شن و نشست در میدان¬های هیدروکربوری کاربرد اساسی دارد. پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات سنگ-شناسی دچار تغییر می¬شوند. در این مطالعه با به دست آوردن پارامترهای مکانیک سنگی به‌صورت پیوسته، برای سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان در یکی از میادین خلیج فارس، به خوشه‌بندی این پارامترها پرداخته شده است. نتایج خوشه‌بندی منجر به استخراج 6 خوشه با ویژگی¬های مکانیک سنگی متفاوت گردید. از طرفی با مطالعات سنگ‌شناسی (رخساره¬ها، سیمان شدگی و دیاژنز) 5 رخساره با مشخصات سنگ‌شناسی و سیمان شدگی متفاوت تعیین شده که شامل رخساره¬های ماسه سنگی کواتز آرنایتی و آرکوزی، شیلی، گلسنگ قرمز و کربناته می¬¬باشد. انطباق بین رخساره¬های رسوبی و ژئومکانیکی برقرار گردید. با توجه به مطالعات سنگ‌شناسی و ژئومکانیکی، بازه عمقی مورد مطالعه به 7 بخش تقسیم شده و چگونگی تغییرات پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات لیتولوژی مورد بررسی قرار گرفته، و تأثیر تغییر در جنس سنگ، سیمان شدگی و فشردگی بر پارامترهای مکانیک سنگی مورد ارزیابی قرار گرفته است.