مقاله


کد مقاله : 13990116236333

عنوان مقاله : بررسی زمین‌شناسی، کانه¬زایی مس، رفتار زمین‌شیمی عناصر و ارتباط آن با سنگ میزبان ماسه‌سنگی در منطقه توپچی، استان آذربایجان شرقی

نشریه شماره : 51 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 162

فایل های مقاله : 4/71 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهاالدین نخجوانی Nakhjavani12@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیدغفور علوی ghafour_alavi@tabrizu.ac.ir استادیار دکترا
3 بهجت نظری Nazarib@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

منطقه مورد مطالعه توپچی در شمال غرب تسوج، در استان آذربایجان¬ شرقی قرار دارد. کانه¬زايي در منطقه توپچی از نوع مس و به‌صورت کانه¬های سولفیدی پیریت، کالکوسیت، بورنیت و کالکوپیریت و کانه¬های کربناتی مالاکیت و آزوریت در داخل سنگ¬هاي رسوبی ماسه‌سنگی به سن میوسن رخ داده است. بر اساس شاخص تنوع ترکیبی (ICV) تشکیل ماسه¬سنگ¬های کانه¬زایی شده منطقه توپچی در چرخه اول رسوبی بوده که به‌واسطه حضور دانه¬ها و کانی¬های ناپایداری همچون خرده‌سنگ، فلدسپار و کانی¬های مافیک تایید می¬گردد. بررسی سنگ منشا و نوع کانه¬زایی اتفاق افتاده در این ماسه سنگ¬ها، نیز نشان¬دهنده تشکیل آنها از فرسایش سنگ¬های آذرین مافیک تا حد واسط در شرایط آب و هوایی نیمه‌خشک بوده است. مطالعات ژئوشیمیایی دو متغیره و چند متغیره نمونه¬های کانه¬زایی شده، نشان-دهنده وجود همبستگی بسیار خوب مس- نقره و روی با همدیگر بوده که به دلیل رفتار مشابه رداکس این عناصر می-باشد. نوع سنگ میزبان کانه¬زایی شده، کانه شناسی کانسنگ، ساخت و بافت کانه¬ها، نوع دگرسانی و عامل احیا کننده و کنترل‌کننده کانه¬زایی (بقایای گیاهی) و نهایتاً مقایسه آنها با کانسارهای شناخته شده در ایران نشان¬دهنده رخداد کانه¬زایی مس رسوبی نوع Red Bed در این منطقه است.