مقاله


کد مقاله : 13980723192919

عنوان مقاله : تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال

نشریه شماره : 50 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 256

فایل های مقاله : 4/84 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا زراسوندی zar785@yahoo.com استاد دکترا
2 منا صامتی sameti789@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 زهرا فریدونی Fereydouni456@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 محسن رضایی Rezaei852@yahoo.com استادیار دکترا
5 هاشم باقری Bagheri456@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

کانسار روی و سرب گل زرد در شمال شرق شهرستان الیگودرز (استان لرستان)، در فیلیت¬ها و ماسه‌سنگ‌های تریاس بالایی- ژوراسیک در زون ساختاری سنندج سیرجان رخنمون دارد. کانه¬زایی در این کانسار شامل اسفالریت، گالن و کالکوپیریت است که عمدتاً در امتداد رگه¬های کوارتزی قرارگرفته‌اند. دو افق کانه¬ زا، فیلیت¬های با کانه¬زایی بالا و ماسه¬¬سنگ¬های دگرگون‌شده با کانه¬زایی اندک می¬باشند. مطالعات کانی‌شناسی نشان می‌دهد که گالن، اسفالریت و کالکوپیریت کانه¬های فلزی و کوارتز نیز مهم¬ترین کانی باطله در کانسار مورد مطالعه می‌باشد. شواهد نشان می‌دهد کانه زایی در کانسار گل زرد، همزاد و دیرزاد می‌باشد. بارزترین الگوی ساختاری در منطقه، کانه زایی چینه‌کران است .هدف از انجام این مطالعه، تعیین نوع و ویژگی¬های سیال کانه¬ساز در تفکیک افق¬های کانه¬ زا بعلاوه تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار گل زرد می‌باشد. غنی‌شدگی LREE، (La/Lu میانگین 8/4) و بی¬هنجاری مثبت Eu (میانگین 67/1) شرایط کاهشی و سیال گرمابی را نشان می‌دهد. داده¬های میانبار سیال دمای همگن‌شدگی °C5/199-139، شوری (wt%equ.NaCl) 38/30-21/5 و چگالی (gr/cm3) 1/1-9/0 را در کانسار نشان می‌دهد. بررسی سیر تکاملی سیال، نشان‌دهنده اختلاط هم‌دمای سیالات در حین کانه زایی است که شامل اختلاط سیالات گرمابی با آب دریا و همچنین آب جوی می‌باشد. می‌توان گفت، خروج سیال گرمابی از عمق، ورود به محیط دریایی و کاهش دما در اثر اختلاط با آب دریا، بالاآمدن تا نزدیک سطح آب دریا، ورود به رسوبات دریایی و چرخش در فضاهای خالی این رسوبات و سپس، آبشویی فلزات از رسوبات و ته‌نشست آن‌ها در امتداد فضاهای خالی و رگه‌های کوارتزی صورت گرفته است.