مقاله


کد مقاله : 13980723192909

عنوان مقاله : ارزیابی نهشته‌های منسوب به سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل¬های آهکی واقع در جنوب غرب بروجن، استان چهار محال و بختیاری

نشریه شماره : 50 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 236

فایل های مقاله : 3/5 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعیده سنماری Foroughif@yahoo.com دانشیار دکترا
2 فریبا فروغی Foroughi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نانوفسیل¬های¬آهکی از گروه¬هاي فسیلی مفید در تعیین سن نسبی نهشته¬هاي کرتاسه هستند. در این مطالعه 445 متر از ضخامت سازند گورپی واقع در ناودیس کوه سبز در جنوب غرب بروجن بر اساس نانوفسیل¬های¬آهکی مورد بررسی قرارگرفت. بررسی نانوفسیل¬های¬آهکی در این نهشته¬ها منجر به تشخیص 20 جنس و 37 گونه شد. در این مطالعه، بر اساس پراکندگی شاخص¬های نانوفسیلی، هفت زون ¬زیستی تعیین شد که شامل زون¬های زیر می¬باشد: Calculites obscurus Zone (CC17/ late Santonian- early Campanian), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ early Campanian), Calculites ovalis Zone (CC19/ late Early Campanian), Ceratolithoides aculeus Zone (CC20/ late Early Campanian), Quadrumsi ssinghii Zone (CC21/ early Late Campanian), Quadrum trifidum Zone (CC22/ late Late Campanian), Tranolithus phacelosus Zone (CC23/ latest Campanian-early Maastrichtian) که با بخش فوقانی زون NC17 تا زون NC20 و زون زیستی UC13 - UC17 مطابقت دارد. بر¬این اساس سن محدوده مورد مطالعه از اواخر سانتونین پسین/ کامپانین پیشین تا اواخر کامپانین پسین/ ماستریشتین پیشین پیشنهاد می¬شود. مطالعه سازند گورپی در برش ناودیس کوه سبز نشان می¬دهد رسوب‌گذاری این سازند در اواخر سانتونین پسین/ کامپانین پیشین آغاز شده و تا اواخر کامپانین پسین/ ماستریشتین پیشین ادامه داشته است. سپس با کاهش عمق حوضه رسوبی نهشته¬های متعلق به سازند تاربور به‌صورت تدریجی بر روی سازند گورپی گذاشته شده است.