مقاله


کد مقاله : 13980416190620

عنوان مقاله : تاثیر سازند متحرک گچساران بر سبک چین‌خوردگی و تکامل تکتونیکی تاقدیس رگ سفید در فروافتادگی دزفول جنوبی

نشریه شماره : 49 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 179

فایل های مقاله : 2.78 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی یوسفی geomehdi66@birjand.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 سید مرتضی موسوی mmoussavi@birjand.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد مهدی خطیب mkhatib@birjand.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

رفتار شکل‌پذیر و ضخامت قابل توجه از سازند نامقاوم گچساران در بالای واحد¬های مقاوم میانی کربناته در توالی رسوبی فروافتادگی دزفول جنوبی، منجر به بروز سبک¬های متفاوت چین‌خوردگی در بالا و پایین این سازند و همچنین تکامل ساختارهای توسعه‌یافته در واحدهای سنگی منطقه شده است؛ به‌طوری‌که ساختارهای بخش بالایی و پایینی آن کاملا از یکدیگر جدا شده و بر یکدیگر منطبق نیستند. محاسبه زاویه بین یالی، شیب راندگی اصلی و درصد نازک¬شدگی در تاقدیس واقع در بالای افق گچساران، چين¬هاي جدایشی گسل¬خورده را نشان می-دهد که نشانگر هندسه چین در مرحله ابتدایی توسعه این تاقدیس می¬باشد. نیمرخ¬های لرزه¬ای تاقدیس در زیر افق گچساران، سبک چین‌خوردگی وابسته به انتشار گسل را نشان می¬دهند. در فرو افتادگی دزفول جنوبی، چین‌خوردگی در سازند گچساران با طول موج¬های کوتاه‌تر و به شکل چین¬های ناهماهنگ رخ می¬دهد و به‌عنوان سطح تجزیه برای چین‌های زیرین عمل می¬کند که ناودیس¬ها در این افق متحرک به‌طور مستقیم، تاقدیس¬های سازند کربناته را می¬پوشانند. چین¬های مدور در تاقدیس زیرین در سازند¬های کربناته، چین¬های تحمیلی همراه با گسل¬های پرشیب هستند که بالای یک سطح جدایشی عمیق جدایش یافته¬اند و نهایتا به‌وسیله دگرشکلی پیشرونده، گسل خورده¬اند. تفسیر مقاطع لرزه¬ای در فروافتادگی دزفول جنوبی نشان می¬دهد که مهاجرت جانبی در واحد¬های نمکی 2 و 4 سازند گچساران رخ می¬دهد و واحد¬های بالایی و پایینی سازند گچساران در مهاجرت نمک نقشی ایفا نمی¬کنند. مهاجرت جانبی نمک سازند میوسن گچساران به‌وسیله رشد تاقدیس زیرسطحی در طی چین‌خوردگی و بارگذاری سازند¬های رویی در بالای سازند گچساران انجام می¬شود.