مقاله


کد مقاله : 139701229142101580

عنوان مقاله : تحلیل کرنش نهایی (Finite strain analysis) در سنگ‌های دگرریخت شده ناحیه قاسم‌آباد، شمال باختر بلوک لوت

نشریه شماره : 44 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 493

فایل های مقاله : 884 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرید رحیمي دهگلان asx@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محمدرضا شیخ الاسلامی rezasheikholeslami@yahoo.com دانشیار دکترا
3 جعفر طاهری Taheri1@yahoo.com دانش آموخته دکترا
4 محمدرضا قاسمی eghasemi@khayam.ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

سنگ‌های دگرریخت شده ناحیه قاسم‌آباد در شمال خاوری پهنه زمین ساختی کاشمر-کرمان و در بخش شمال باختری بلوک لوت قرار دارند. در این پژوهش بر پایه¬ی مطالعات ریزساختاری واحدهای سنگی دگرریخت شده، کرنش نهایی دوبعدی و سه‌بعدی بررسی شده است. روش فرای برای بررسی دوبعدی بیضوی کرنش مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از آن برای تحلیل سه‌بعدی بیضوی کرنش با بهره¬گیری از نمودار اصلاح شده فلین به‌کاربرده شده است. میانگین بیضوی شدگی به‌دست‌آمده برای ناحیه 91/1 می‌باشد که در ناحیه‌ی کرنش محصورشدگی قرار گرفته و شدت دگرریختی 54/0 را نشان می‌دهد. شدت کرنش با نزدیک شدن به گسله‌های امتدادلغز ناحیه افزایش یافته به‌طوری‌که بیشینه شدت کرنش بر روی آنها قرار دارد. در شمال خاور و جنوب باختر پهنه مورد بررسی، بیضوی کرنش به‌صورت درازشدگی و در بخش میانی ناحیه به‌صورت پهن‌شدگی می‌باشد. قطر بزرگ بیضوی‌های کرنش در صفحه xy تا حدودی موازی با گسله‌های امتدادلغز شمال خاوری- جنوب باختری است و با نزدیک شدن به گسله‌ها، بیضوی‌های کرنش کشیده¬ترمی‌شوند.