مقاله


کد مقاله : 1396100713144119934

عنوان مقاله : شناخت منابع تغذیه چشمه¬های کارستی مهم استان خوزستان با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار اکسیژن 18 و دوتریم

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 759

فایل های مقاله : 505 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا محمدی بهزاد hmbehzad@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 نصراله کلانتري Kalantari@yahoo.com استاد دکترا
3 عباس چرچي Charchi@yahoo.com استادیار دکترا
4 آرش ندری Nadri@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

چشمه¬های کارستی سبزآب و بی¬بی¬تلخون از جمله چشمه¬های پرآب استان خوزستان هستند که به ترتیب از آهک¬های آسماری تاقدیس¬های کمارون و پابده تخلیه می‌گردند. سطح بیرون زده آهک¬های آسماری هر دو تاقدیس متناسب با حجم آب تخلیه شده از این چشمه¬ها نمی¬باشد. بر اساس بررسی¬های بیلان اجمالی و هیدروگراف تخلیه چشمه¬ها، منابع آب مهمی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد (از جمله مخزن سد شهید عباسپور و همچنین تاقدیس شیرگون) که می¬توانند در امر تغذیه چشمه¬های یاد شده دخالت داشته باشند. بنابراین، جهت ارزیابی این موضوع، محتوی ایزوتوپ¬های پایدار 18O و 2H تمامی منابع آب موجود در منطقه هدف (تخلیه) و در منطقه تغذیه برای دو دوره تر (بهمن 91) و خشک (تیر 92) تعیین گردید. سپس، با استفاده از این نتایج ایزوتوپی و خط آب جوی محلی، به بررسی منشأ تغذیه چشمه¬های منطقه هدف پرداخته شد و ارتفاع منطقه تغذیه و سهم تغذیه احتمالی این چشمه‌ها از منابع آب موجود در منطقه تعیین گردید. نتایج نشان داد که ارتفاع منطقه تغذیه چشمه¬های منطقه هدف با ارتفاع آنها در تاقدیس¬ کارستی شیرگون مطابقت دارد. همچنین، مشخص گردید که دریاچه سد شهید عباسپور در تغذیه چشمه¬ سبزآب مشارکت دارد. با این حال، سهم آب دریافتی چشمه سبزآب از منبع یاد شده در مقایسه با آب دریافتی از تاقدیس شیرگون، چندان قابل ملاحظه نمی‌باشد.